Home คดีครอบครัว ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมัครใจแยกกันอยู่เป็นสินสมรสหรือไม่

ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมัครใจแยกกันอยู่เป็นสินสมรสหรือไม่

35574

ตามปกติแล้ว ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาได้แก่สินส่วนตัวและสินสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1470

ซึ่งสินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สินตามาตรา 1471

(1)ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส

(2) ของใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือ เครื่องประดับตามสมควรแก่ฐานานุรูปหรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการประกอบวิชชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่่ายหนึ่ง

(3)ได้มาระหว่างสมรสโดยหารรับมรดกหรือการให้โดยเสน่ห์หา

(4)ที่เป็นของหมั้น

ส่วนสินสมรสนั้น ตามมาตรา 1474

(1) ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส

(2)ได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือการให้เป็นหนังสือ และพินัยหรรมยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส

(3)ดอกผลของสินส่วนตัว

ดังนั้นตามคำถามหากถามว่า เมื่อสามีและภริยสมัครใจแยกกันอยู่ ทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมัครใจแยกกันอยู่โดยมีฐานะเป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นเป็นสินสมรสหรือไม่

คำตอบ คือ เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3393/2548

จำเลยกับโจทก์สมัครใจแยกกันอยู่ แต่เมื่อยังมิได้จดทะเบียนหย่ากัน จำเลยกับโจทก์จึงยังมีฐานะเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาในระหว่างสมรสย่อมเป็นสินสมรสตาม ป.พ.พ. มาตรา 1474 (1) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานการไฟฟ้านครหลวง เงินชดเชย เงินค่าตอบแทนพิเศษเนื่องจากการลาออก เงินค่าหุ้นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และเงินโบนัส ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่จำเลยได้มาระหว่างสมรสจึงเป็นสินสมรส

lสรุปเป็นสินสมรสเพราะยังมีฐานะเป็นสามีภริยาตมกฎหมาย

มีปัญหาคดีควมปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773 0999170039

Facebook Comments