Home คดีแพ่ง รถชนกันตกลงในบันทึกประจำวันว่า ไม่ติดใจค่าเสียหายเพราะมีประกัน ต้องรับผิดต่อกันอีกหรือไม่

รถชนกันตกลงในบันทึกประจำวันว่า ไม่ติดใจค่าเสียหายเพราะมีประกัน ต้องรับผิดต่อกันอีกหรือไม่

23995

คำถาม

รถชนกันตกลงในบันทึกประจำวันว่า ไม่ติดใจค่าเสียหายจะนำไปซ่อมเองเพราะมีประกัน ถือเป็นสัญญาประนีประนอมหรือไม่

คำตอบ เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4445/2528

การที่เจ้าของรถยนต์ตกลงกันในรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีหลังเกิดเหตุรถยนต์ชนกันว่า ” เจ้าของรถต่างไม่ติดใจค่าเสียหายจะนำไปซ่อมเอง เพราะมีประกันภัยไว้” แสดงว่าเจ้าของรถยังมีความประสงค์ที่จะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยให้ผู้รับประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบ ข้อตกลงดังกล่าวไม่ทำให้การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสิ้นสุดลง จึงไม่เป็นข้อตกลงในการระงับข้อพิพาทให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันตามลักษณะของสัญญาประนีประนอมยอมความ เมื่อผู้รับประกันภัยรถยนต์คันที่เสียหายได้รถยนต์คันดังกล่าวอันเป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยแล้ว ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิผู้เสียหายในอันที่จะเรียกร้องให้ฝ่ายผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าเสียหายได้

สรุป

ข้อตกลงดังกล่าวในบันทึกประจำวันตำรวจ ไม่ทำให้การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสิ้นสุดลง จึงไม่เป็นข้อตกลงในการระงับข้อพิพาทให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันตามลักษณะของสัญญาประนีประนอมยอมความ ฝ่ายที่ทำละเมิดต้องรับผิดในค่าเสียหาย

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773

Facebook Comments