Home คดีแพ่ง เรื่องน่ารู้และวิธีฟ้องคดีให้รับเด็กเป็นบุตร

เรื่องน่ารู้และวิธีฟ้องคดีให้รับเด็กเป็นบุตร

7058

ปัญหาความวุ่นวายสำหรับสามีภรรยาที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง ย่อมมีมากมายเป็นของธรรมดา บ้างก็อยู่กินกันไปแบบไม่มีปัญหา บ้างก็ต้องเลิกลากันอย่างไม่น่าสงสัย วิธีการและเรื่องที่ต้องรู้มีอย่างไรบ้างที่จำเป็นต้องรู้ก่อนฟ้องคดีบิดาให้รับเด็กเป็นบุตร ในวันนี้ทีมงานทนายกฤษดา ขออนุญาตนำท่านผู้อ่านไปรู้กัน

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1555, 1556

การจะฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรได้ ตามกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1555 จะต้องมีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมี 7 กรณี

(๑) เมื่อมีการข่มขืนกระทำชำเรา ฉุดคร่า หรือหน่วงเหนี่ยวกักขังหญิงมารดาโดยมิชอบด้วยกฎหมายในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้

(๒) เมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชู้สาวหรือมีการล่อลวงร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้

(๓) เมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตน

(๔) เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดว่าเด็กเป็นบุตรโดยมีหลักฐานว่าบิดาเป็นผู้แจ้งการเกิดหรือรู้เห็นยินยอมในการแจ้งนั้น

(๕) เมื่อบิดามารดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลาซึ่งหญิงมารดาอาจตั้งครรภ์ได้

(๖) เมื่อได้มีการร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้ และมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเด็กนั้นมิได้เป็นบุตรของชายอื่น

(๗) เมื่อมีพฤติการณ์ที่รู้กันทั่วไปตลอดมาว่าเป็นบุตร

ส่วนการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่เด็กเป็นผู้เยาว์  แบ่งออกเป็น 4 กรณี กล่าวคือ

1.กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 15

ถ้าเด็กมีอายุยังไม่ครบสิบห้าปีบริบูรณ์ ผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กเป็นผู้ฟ้องแทน ในกรณีที่เด็กไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรม หรือมีแต่ผู้แทนโดยชอบธรรมไม่สามารถทำหน้าที่ได้ ญาติสนิทของเด็กหรืออัยการอาจร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้แทนเฉพาะคดีเพื่อทำ หน้าที่ฟ้องคดีแทนเด็กก็ได้

อธิบายง่ายๆหมายความว่า เด็กอายุต่ำกว่า 15 ผู้มีสิทธิฟ้องคดีคือ ผู้เเทนโดยชอบธรรม หากไม่มีหรือไม่สามารถทำหน้าที่ ญาติอาจร้องขอพนักงานอัยการให้ฟ้องแทนเด็กได้

2.กรณีเด็กอายุครบ 15

เมื่อเด็กมีอายุสิบห้าปีบริบูรณ์เด็กต้องฟ้องเอง ทั้งนี้โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม

อธิบายง่ายๆหมายความว่า เด็กอายุครบ 15 ต้องฟ้องเอง ไม่จำเป็นต้องรับความยินยอมจากผู้แทน

3.กรณีเด็กบรรลุนิติภาวะแล้ว 

ในกรณีที่เด็กบรรลุนิติภาวะแล้ว จะต้องฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันบรรลุนิติภาวะ

อธิบายง่ายๆหมายความว่า เด็กบรรลุนิติภาวะแล้ว จะต้องฟ้องคดีภายในหนึ่งปีนับแต่วันบรรลุนิติภาวะ หรืออายุ 20ปีบริบูรณ์ หรือบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสก็ตาม

4.กรณีที่เด็กตายแล้วโดยในระหว่างที่เด็กนั้นยังมีสิทธิฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรอยู่ผู้สืบสันดานของเด็กจะฟ้องคดีก็ได้

ในกรณีที่เด็กตายในระหว่างที่เด็กนั้นยังมีสิทธิฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรอยู่ผู้สืบสันดานของเด็กจะฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก็ได้ ถ้าผู้สืบสันดานของเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอให้รับเด็กเป็นบุตรมาก่อนวันที่เด็กนั้นตาย ผู้สืบสันดานของเด็กจะต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตาย ถ้าผู้สืบสันดานของเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอให้รับเด็กเป็นบุตรภายหลังที่เด็กนั้นตาย ผู้สืบสันดานของเด็กจะต้องฟ้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้เหตุดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ต้องไม่พ้นสิบปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตาย

เรื่องน่ารู้ หากฟ้องบิดาที่ถึงแก่ความตายไปแล้วให้เสนอคดีโดยทำเป็นคำร้องมิใช่คำฟ้อง  ฎ 5505/2537 ,8504/2544

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773 , ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments