Home คดีแพ่ง หนังสือยอมรับผิดเมื่อพ้นระยะเวลาบังคับคดีเกิน 10 ปี มีผลให้บังคับได้หรือไม่

หนังสือยอมรับผิดเมื่อพ้นระยะเวลาบังคับคดีเกิน 10 ปี มีผลให้บังคับได้หรือไม่

9278

ระยะเวลาแห่งการบังคับคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗๔ กำหนดให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาบังคับคดีภายในกำหนดเวลา ๑๐ ปี นับแต่วันมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง

ในประการสำคัญที่ว่า หากพ้นระยะเวลาสิบปีแล้ว หากลูกหนี้มีการตกลงกับเจ้าหนี้ทำหนังสือยอมรับผิดชำระหนี้เมื่อระยะเวลา ๑๐ ปีแล้ว โจทก์จะมีสิทธิในการบังคับคดีกับจำเลยต่อไปหรือไม่

ศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวไว้ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5323/2542

กำหนดเวลาบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271เป็นเรื่องระยะเวลาที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะบังคับแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ไม่ใช่เป็นการใช้สิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดเวลาดังกล่าวจึงไม่ใช่อายุความ เมื่อโจทก์มิได้บังคับคดีแก่จำเลยตามคำพิพากษาจนล่วงเลยกำหนดเวลาบังคับคดีดังกล่าว โจทก์จึงหมดสิทธิบังคับคดีแก่จำเลย กรณีไม่อาจนำเรื่องการสละประโยชน์แห่งอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/24 มาใช้บังคับได้ การที่จำเลยทำหนังสือขอผ่อนชำระหนี้ของจำเลยภายหลังครบกำหนดเวลาบังคับคดี จึงไม่ใช่การสละประโยชน์แห่งอายุความ

สรุป เมื่อพ้นระยะเวลาในการบังคับคดีแล้ว การที่จำเลยทำหนังสือขอรับผิดในหนี้ดังกล่าวต่อโจทก์ ก็ไม่ทำให้โจทก์มีสิทธิบังคับคดีแต่อย่างใด

ซึ่งคำถามในประการต่อมาว่าเมื่อพ้นระยะเวลสบังคับคดีดังกล่าวแล้ว โจทก์จะแถลงต่อศาลขอให้บังคับคดีเมื่อเกินสิบปีอีกได้หรือไม่

ศาลฎีกาเคยมีคำพิพากษาวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวไว้ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 224/2538

การร้องขอให้บังคับคดีตามคำพิพากษาเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีและแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาให้ครบถ้วนภายในสิบปีนับแต่วันมีคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา271ดังนั้นหากเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษามาแล้วขายทอดตลาดได้เงินไม่คุ้มหนี้และโจทก์ประสงค์จะบังคับคดีอีกโจทก์จดแถลงขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของลูกหนี้เพิ่มเติมเมื่อเกินกำหนดสิบปีนับแต่วันมีคำพิพากษาแล้วไม่ได้ ปัญหาในชั้นนี้เป็นข้อโต้เถียงเกี่ยวกับสิทธิในการบังคับคดีโดยตรงว่าโจทก์ได้ดำเนินการบังคับคดีภายในระยะเวลาที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา271กำหนดไว้หรือไม่อันเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายวิธีสบัญญัติกำหนดไว้โดยเฉพาะจึงไม่อาจนำบทบัญญัติในเรื่องอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็นกฎหมายสารบัญญัติมาใช้บังคับแก่กรณีได้

สรุป โจทก์ประสงค์จะบังคับคดีอีกโจทก์จดแถลงขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์สินของลูกหนี้เพิ่มเติมเมื่อเกินกำหนดสิบปีนับแต่วันมีคำพิพากษาแล้วไม่ได้

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

 

Facebook Comments