Home คดีแพ่ง ใช้บัตรทองรักษาตัวจากอุบัติเหตุ มีสิทธิฟ้องเรียกค่ารักษาพยาบาลหรือไม่

ใช้บัตรทองรักษาตัวจากอุบัติเหตุ มีสิทธิฟ้องเรียกค่ารักษาพยาบาลหรือไม่

22644

หลากหลายปัญหาในคดีความ ว่าการรักษาตัวหรือการรักษาพยาบาล จากการประสบอุบัติเหตุทางละเมิดนั้นเมื่อมีการฟ้องร้องคดีกันและฝ่ายที่ถูกทำละเมิดนั้นรักษาตัวโดยใช้หลักประกันสุขภาพขั้นพื้นฐาน แล้ว มีสิทธิฟ้องเรียกค่ารักษาพยาบาลจากการถูกกระทำละเมิดหรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8467/2559

ปัญหาว่าโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจำนวน 758,467 บาท เพราะเหตุที่โจทก์ใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท ในการรักษาพยาบาล โดยไม่ได้จ่ายจริง หรือไม่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับอำนาจฟ้อง ซึ่งเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยที่ 2 และที่ 3 จะไม่ได้ให้การไว้ ก็ย่อมยกขึ้นอุทธรณ์ฎีกาได้ ในปัญหานี้ศาลฎีกาเห็นว่า แม้โจทก์จะไม่ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามใบแจ้งค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล อันเนื่องจากการใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่งบุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อันเป็นสิทธิของโจทก์ตามที่กฎหมายกำหนดให้ ไม่เกี่ยวกับความรับผิดของจำเลยที่ 1 ผู้ทำละเมิด ซึ่งจำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องรับผิดด้วย โจทก์จึงมีสิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลได้

สรุปฟ้องได้

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments