Home คดีแพ่ง เอากระถางต้นไม้หรือสิ่งของวางกัน ไม่ให้ผู้อื่นจอดรถหน้าบ้านหรืออาคารที่เป็นทางสาธารณะ เป็นการกระทำละเมิดหรือไม่

เอากระถางต้นไม้หรือสิ่งของวางกัน ไม่ให้ผู้อื่นจอดรถหน้าบ้านหรืออาคารที่เป็นทางสาธารณะ เป็นการกระทำละเมิดหรือไม่

29461

ทะเลาะเป็นคดีขึ้นสู่ศาลกันมานักต่อนักแล้วสำหรับบ้านใก้ลเรือนเคียงที่จอดรถบนทางสาธารณะ เลยระยะร่นอาคาร จนนำมาสู่ความไม่พอใจทะเลาะเบาะแหว้งกันมากมาย จนมีคดีขึ้นสู่ศาล คำถามที่ว่าข้างบ้านหรือข้างอาคารเอากระถางต้นไม้หรือสิ่งของวางกัน ไม่ให้ผู้อื่นจอดรถหน้าบ้านหรืออาคารที่เป็นทางสาธารณะ เป็นการกระทำละเมิดหรือไม่ ทีมงานทนายกฤษดา ขอพาไปหาคำตอบซึ่งศาลฎีกาเคยวินิจฉัยและวางหลักกฎหมายไว้ดังนี้

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8293/2559

การใช้ถนนสาธารณะเป็นที่จอดรถ หากไม่มีข้อห้ามตามกฎหมายเป็นอย่างอื่น เจ้าของที่ดินที่มีอาคารติดกับถนนสาธารณะ ก็อาจใช้ทางสาธารณะเป็นที่จอดรถของตนได้ แต่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นหลักก่อน โดยต้องเว้นทางสำหรับรถยนต์ให้เข้าออกได้เป็นลำดับแรก แล้วเจ้าของอาคารทั้งสองฝั่งถนนรวมถึงบุคคลทั่วไปจึงจะมีสิทธิใช้ทางส่วนที่เหลือเป็นที่จอดรถบนหลักของความเสมอภาค โดยไม่จำต้องคำนึงว่าใครจะเป็นผู้มาใช้สิทธิจอดรถก่อนหลังกัน ประกอบกับกฎกระทรวงที่กำหนดให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่การจราจรด้วย การที่จำเลยทั้งสี่ใช้พื้นที่ถนนสาธารณะซึ่งมีความกว้างเพียง 4 เมตร จอดรถของตนทั้งคันในลักษณะหวงกันการใช้ประโยชน์ของผู้อื่น ทั้ง ๆ ที่ควรจะใช้แนวร่นอาคาร 1 เมตร ที่อยู่ติดกับถนนสาธารณะดังกล่าวของตนประกอบการจอดรถด้วย แต่กลับใช้เป็นที่วางกระถางต้นไม้ ซึ่งมิใช่เหตุจำเป็นที่จะใช้แนวร่นอาคารเพื่อการนั้น ย่อมเป็นการกระทำที่เกินสิทธิของตนและคำนึงถึงประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว โดยไม่คำนึงถึงสิทธิในการใช้ทางสาธารณประโยชน์ของผู้อื่นที่มีอยู่ร่วมกัน เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเดือดร้อนเกินควร ไม่สามารถใช้พื้นที่ถนนส่วนที่เหลือในการจอดรถของตนได้ จึงรับฟังได้ว่าการกระทำของจำเลยทั้งสี่ เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นอันมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นการกระทำละเมิด ตาม ป.พ.พ. มาตรา 420 และมาตรา 421 และถือว่าโจทก์ได้รับความเสียหายเป็นพิเศษแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิขอบังคับให้จำเลยทั้งสี่จอดรถในแนวร่นอาคารอันเป็นแดนกรรมสิทธิ์ของจำเลยทั้งสี่ได้

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

0891427773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments