Home ข่าวสารสภาทนายความ สภาทนายความภาค 6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47

สภาทนายความภาค 6 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47

6334

ขอเชิญผู้สอบใบอนุญาตให้เป็นทนายความ รุ่น 47 ภาคปฏิบัติ และผู้รักษาสภาพ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดในเขตภาค 6 เข้าร่วมอบรมสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบข้อเขียนวิชาว่าความภาคปฏิบัติ รุ่น 47 วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ อาคารปราบไตรจักร ชั้น 2 ห้อง 2-310 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Facebook Comments