Home ข่าวสารสภาทนายความ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการสภาทนายความ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านหนองไผ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรณีพิพาทที่ดินทับซ้อนระหว่างทหารกับประชาชน

อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการสภาทนายความ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านหนองไผ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรณีพิพาทที่ดินทับซ้อนระหว่างทหารกับประชาชน

5491

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 : นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการสภาทนายความ พร้อมด้วย นายณัฐนันณ์ สุวรรณมณี ประธานกรรมการสำนักงานคดีปกครอง, นายทินกร สุรบัณฑิตย์ รองประธานกรรมการสำนักงานคดีปกครอง, นายธานินทร์ คชรัตน์ ที่ปรึกษาสำนักงานคดีปกครอง, นางรัชนีกร นงคะวาส เหตุทอง กรรมการ/เลขานุการสำนักงานคดีปกครอง นายกิติศักดิ์ นิติพิทักษ์พงศ์ ร่วมกันลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านหนองไผ่ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณีพิพาทที่ดินทับซ้อนระหว่างทหารกับประชาชน

Facebook Comments