Home ข่าวสารสภาทนายความ อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการ “ENGLISH FOR LAWYERS”

อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการ “ENGLISH FOR LAWYERS”

6017

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร : นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาอังกฤษ โครงการ “ENGLISH FOR LAWYERS” โดย นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวเป็นการให้บริการแก่ทนายความโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มทักษะและความพร้อมสำหรับทนายความในการใช้ภาษาอังกฤษในวิชาชีพทนายความ โดยจะมีการบรรยายทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.00 น. รวม 10 ครั้ง โดย อาจารย์ ทอง สีหาวงศ์ และคณะฯ ซึ่งในวันเปิดอบรม อาจารย์วุฒิพงษ์ เวชยานนท์ ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายรับเชิญ ที่ห้องบรรยาย อาคารที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร  : สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ โทรศัพท์ 0-2522-7124-27 ต่อ 323, 322

Facebook Comments