Home ข่าวสารสภาทนายความ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการ ทนายความอาสาฯ (ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการ ทนายความอาสาฯ (ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

9684

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments