Home ข่าวสารสภาทนายความ นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน (ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน (ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)

2542

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน (ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) และปาฐกถาพิเศษเรื่อง การปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและจริยธรรมมรรยาททนายความ โดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร รองประธานโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนาดังกล่าว สำหรับการอบรมมีหัวข้อดังนี้

– ระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ บรรยายโดย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ

– กฎหมายที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ค้ำประกัน จำนอง จำนำ กู้ยืม ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา) บรรยายโดย ดร.พรภัทร์ ตันติกุลานันท์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักงานประธานศาลฎีกา

– การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (การเบิกจ่าย เงินรางวัล ในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาคดีอาญาชั้นสอบสวน) บรรยายโดย นางสาวกฤษรา ถาวรแก้ว นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (คดีศาลของแรง) บรรยายโดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/รองประธานโครงการปฏิรูปทนายความอาสาฯ

การอบรมในครั้งนี้มีทนายความอาสาเข้าร่วมในการอบรม 200 คน โดย นายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และนายภากร ชัชวาลวงศ์ กรรมการและเลขานุการ โครงการพัฒนาบุคลากร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา.

Facebook Comments