Home ข่าวสารสภาทนายความ อบรมโครงการทนายความอาสาฯ ภาค 7

อบรมโครงการทนายความอาสาฯ ภาค 7

2872

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ โฮเทล ทวารวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ ทนายความอาสา ทนายขอแรง ที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน (ภาค 7) และปาฐกถาพิเศษเรื่อง การปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและจริยธรรมมรรยาททนายความ โดย นายนุกูล สิริสุวรรณ์ กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 7 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนาดังกล่าว สำหรับการอบรมมีหัวข้อดังนี้

– ระเบียบและคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ บรรยายโดย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาศ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และนายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ

– ทนายความขอแรงและการคุ้มครองสิทธิ/เสรีภาพ ประชาชนในการพิจารณาคดี บรรยายโดย นางสาวอิสรินกาญจน์ เรืองจิรากุล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครปฐม

– การช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (การเบิกจ่าย เงินรางวัล ในการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาคดีอาญาชั้นสอบสวน) บรรยายโดย นางสาวกฤษรา ถาวรแก้ว และนายภูมิกร ก้อนแก้ว นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (คดีศาลของแรง) บรรยายโดย นายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/รองประธานโครงการปฏิรูปทนายความอาสาฯ

การอบรมในครั้งนี้มี ทนายความอาสาเข้าร่วมในการอบรมจำนวน 255 คน โดย นายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย, นายภากร ชัชวาลวงศ์ กรรมการและเลขานุการ โครงการพัฒนาบุคลากร และนายอรรถพร อัมพวา ประธานสภาทนายความจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

Facebook Comments