Home ข่าวสารสภาทนายความ กลุ่มเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น มอบกระเช้าขอบคุณสภาทนายความ ที่ได้ให้การช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด จนนำไปสู่การยื่นฟ้องคดี

กลุ่มเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น มอบกระเช้าขอบคุณสภาทนายความ ที่ได้ให้การช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด จนนำไปสู่การยื่นฟ้องคดี

3112

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแถลงข่าว สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายตา ธรรมใจ ประธานเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น อ.แม่สอด, อ.แม่ระมาด จ.ตาก ได้เข้าพบ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เพื่อขอบคุณที่ทางสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานสิทธิมนุษยชน โดยมีนายสมนึก ตุ้มสุภาพ ประธานคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนชาติฯ ได้ให้การช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด จนนำไปสู่การยื่นฟ้องคดี กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น จำนวน 351 คน ยื่นฟ้องคดีปกครองต่อศาลปกครอง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 ขอให้เพิกถอนคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นที่ไม่รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น และให้มีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีทั้งหมดเป็นคนไทยพลัดถิ่นซึ่ง มีสัญชาติไทย ตลอดจนให้อธิบดีกรมการปกครองแจ้งให้นายทะเบียนท้องถิ่นลงรายการสัญชาติไทยให้ นับจากวันที่มีคำพิพากษา

ซึ่งศาลปกครองกลางได้อ่านคำพิพากษาให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น โดยให้ถือปฏิบัติต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีว่า เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด อธิบดีกรมการปกครองต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนให้ลงรายการสัญชาติไทยแต่อย่างใด คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติฯ ซึ่งได้รับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือและในฐานะเป็นผู้รับมอบอำนาจในคดีนี้จากผู้ฟ้องคดี 351 ราย ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 12 ม.ค.2561 ทวงถามไปยังผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 4 ได้แก่ รมว.มหาดไทย คณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมสำเนาถึง สำนักบังคับคดีปกครอง ศาลปกครองกลาง เพื่อขอเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางในการเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนเป็นคนไทยโดยการเกิดโดยเร็วที่สุด เนื่องจากความล่าช้าซึ่งจะทำให้ผู้ฟ้องคดีและทายาทสูญเสียสิทธิอันพึงมีพึงได้

Facebook Comments