Home ข่าวสารสภาทนายความ อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับทนายความ (ENGLISH FOR LAWYERS) รุ่นที่ 6

อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับทนายความ (ENGLISH FOR LAWYERS) รุ่นที่ 6

2822

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับทนายความ (ENGLISH FOR LAWYERS) รุ่นที่ 6 การเปิดอบรมครั้งนี้มี นายอำพล รัตนมูสิก อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์, นายภักดี บุษยะบุตรี อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ และนายพจน์ จิรวุฒิกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ ร่วมต้อนรับผู้เข้าอบรม โดย นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ/กรรมการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ ดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษและการเตรียมความพร้อมวิชาชีพทนายความไทยสู่สากล จัดการเรียนการสอนทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. รวมจำนวน 11 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Facebook Comments