Home ข่าวสารสภาทนายความ นักศึกษา ม.ฟาฏอนี ดูงานสภาทนายความ

นักศึกษา ม.ฟาฏอนี ดูงานสภาทนายความ

3746

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน/เลขาธิการสภาทนายความ พร้อมด้วย นายชัยวัธน์ ประจงใจ นายทะเบียน และ นางสาวเสาวรียา ไชยยังธัญทวี กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/ปฏิคม ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานสภาทนายความ, การเตรียมตัวสู่วิชาชีพทนายความ และสาขานักกฎหมายด้านต่างๆ แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานสภาทนายความ.

Facebook Comments