Home ข่าวสารสภาทนายความ พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรกระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อการไกล่เกลี่ย รุ่น 1

พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรกระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อการไกล่เกลี่ย รุ่น 1

2516

วันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ มอบวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรกระบวนการฟื้นฟูกิจการเพื่อการไกล่เกลี่ย รุ่น 1 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ดาวน์โหลดภาพไฟล์เต็ม : Download

Facebook Comments