Home ข่าวสารสภาทนายความ อบรมที่ปรึกษาศาลเยาวชนฯ ครั้งที่ 1/2561

อบรมที่ปรึกษาศาลเยาวชนฯ ครั้งที่ 1/2561

2816

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบรรยาย กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และนายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม และทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ในศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวกลาง ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2561 ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยความร่วมมือของสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้น โดยในวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการอบรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เวลา 8.30 – 10.00 น. เป็นการบรรยายในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย บรรยายโดย นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

เวลา 10.00 – 12.00 น. เป็นการบรรยายในหัวข้อ อุดมการณ์วิชาชีพทนายความและมรรยาททนายความ บรรยายโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร. ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ

เวลา 13.00 – 16.00 น. เป็นการบรรยายในหัวข้อ จิตวิทยาและการให้คำปรึกษาเด็ก หรือ เยาวชน บรรยายโดย แพทย์หญิงปริชวัน จันทร์ศิริ จิตแพทย์เด็ก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก การคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และครอบครัว การวิเคราะห์หาสาเหตุแห่งการกระทำความผิด และงานสังคมสงเคราะห์เด็กหรือเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว รวมทั้งเรื่องการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษากฎหมาย ทั้งในชั้นพิจารณาคดี และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการอบรมครั้งนี้ มีทนายความให้ความสนใจเข้าการอบรมกว่า 919 คน.

Facebook Comments