Home ข่าวสารสภาทนายความ อบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 28

อบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 28

4287

วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความ จัดอบรมหลักสูตร “ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร” รุ่นที่ 28 โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ความสำคัญและประโยชน์ของการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ในการทำคำรับรอง นอกจากนี้ยังมีวิทยากรหลายท่านร่วมบรรยายความรู้ตลอดการอบรมในหลักสูตร โดยมีหัวข้อในการอบรมดังนี้

– ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการรับรองเอกสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง บรรยายโดย นายนวรัตน์ กลิ่นรัตน์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

– การขึ้นทะเบียน, การต่ออายุ, หลักการและสาระสำคัญของระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ.2555, คุณสมบัติ, การพ้นสภาพจากการเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อฯ บรรยายโดย นายพจน์ จิรวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร/อุปนายกฝ่ายวิชาการ

– เปรียบเทียบการรับรองกับ Notary Public ในต่างประเทศ บรรยายโดย ร้อยโท ดร.ธนพจน เอกโยคยะ กรรมการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อฯ

– ประเภทและแบบของการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (การรับรองสำเนาเอกสาร, การรับรองลายมือชื่อ, การทำคำสาบาน, การรับรองบุคคล, การบันทึกคำให้การที่ต้องมีการสาบาน, การทำคำคัดค้าน, วิธีการรับรอง, การใช้สติ๊กเกอร์และตราประทับ) บรรยายโดย นายนันทน อินทนนท์ กรรมการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อฯ

– กรณีศึกษา : เรื่องปัญหาที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ บรรยายโดย นายทัศไนย ไชยแขวง อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ

– จรรยาบรรณ, ข้อควรระวัง และความรับผิดชอบในการรับรอง (ความรับผิดชอบทางแพ่ง, ความรับผิดชอบทางอาญา, การประพฤติผิดมรรยาทฯ) บรรยายโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ และนายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อฯ

ทั้งนี้การอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีระยะเวลา 2 วัน (12-13 พฤษภามคม 2561) มีทนายความให้ความสนใจเข้ารับการอบรมกว่า 355 คน. โดยมี นายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อฯ และนางสาวกุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา อนุกรรมการประชาสัมพันธ์สภาทนายความ เป็นพิธีกรดำเนินรายการและกล่าวต้อนรับผู้เข่้าอบรม.

Facebook Comments