Home ข่าวสารสภาทนายความ แผนผังที่นั่งสอบปากเปล่ารุ่นที่ 48 และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี

แผนผังที่นั่งสอบปากเปล่ารุ่นที่ 48 และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี

4351

แผนผังที่นั่งสอบปากเปล่ารุ่นที่ 48 และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี

หมายเหตุ
– นักศึกษาที่ทำหนังสือขอเลื่อนจากรุ่นที่ผ่านมา และสอบไม่ผ่านในรุ่นที่ผ่านมา ให้นั่งรายงานตัวแถวที่ 10 ชั้น 3 ห้อง 301
– นักศึกษาที่สอบผ่านทั้งสองประเภท ให้นั่งรายงานตัวยึดตามเลขประจำตัวผู้เข้าสอบสำนักงาน 1 ปี เป็นหลัก

Facebook Comments