Home ข่าวสารสภาทนายความ แจ้งกำหนดการอบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความ ผู้ผ่านการสอบปากเปล่ารุ่นที่ 48 และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/61

แจ้งกำหนดการอบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความ ผู้ผ่านการสอบปากเปล่ารุ่นที่ 48 และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/61

6856

แจ้งกำหนดการอบรมจริยธรรมและมรรยาททนายความ
ผู้ผ่านการสอบปากเปล่ารุ่นที่ 48 และผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/61

Facebook Comments