Home ข่าวสารสภาทนายความ กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 1ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/61

กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 1ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/61

10615

กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน
ไม่น้อยกว่า 1ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/61
วิธีการสมัครสอบ
– สามารถลงทะเบียนสอบแทนกันได้โดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ
 บุคคลใดที่จะมายื่นสมัครแทนต้องทราบชื่อ ที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่จัดส่งผลสอบของผู้สมัครสอบ
– บุคคลใดที่ฝึกหัดงานวันครบกำหนด 1 ปี ก่อนวันสอบสามารถลงทะเบียนสอบได้ตามวันเวลาที่กำหนด ต้องมาสมัครด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนสอบแทน
– ไม่รับสมัครสอบทางไปรษณีย์ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
…………………………………………………………………………………………….
เอกสารการสมัคร
กรณีที่เคยสมัครแล้ว
– บัตรประจำตัวสอบเดิม
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ (เขียนชื่อ สกุล หลังรูป)
– ค่าลงทะบียน 1,000 บาท
– ในกรณีบัตรสอบหายให้ใช้สำเนาบัตรประชาชน ใบเสร็จรับเงินครัั้งล่าสุด หรือใบแจ้งผลการสอบครั้งล่าสุด อย่างใดอย่างนึง
– ในกรณีที่ไม่มีเอกสารใด ๆ เลย ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ มาค้นรายชื่อเรียงตัวอักษรที่สำนักฝึกอบรม
…………………………………………………………………………………………….
กรณีที่ยังไม่เคยสมัครสอบ
เอกสารการสมัคร
– คำรับรองการเข้าฝึกหัดงาน (เอกสารที่นำกลับไปให้ทนายความเซ็นต์ยืนยันครบ 1 ปี)
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ (เขียนชื่อ สกุล หลังรูป)
– ค่าลงทะบียน 1,000 บาท
– ในกรณีที่ฝึกหัดงานวันครบกำหนด 1 ปี ก่อนวันสอบสามารถลงทะเบียนสอบได้ตามวันเวลาที่กำหนด ต้องมาสมัครด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนสอบแทน

Facebook Comments