Home ข่าวสารสภาทนายความ ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง หรือหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้านเรียนร่วมรุ่น (สมัครเรียนรายวิชา) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง หรือหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้านเรียนร่วมรุ่น (สมัครเรียนรายวิชา) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

19364

ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง หรือหลักสูตรวุฒิบัตรวิชาชีพกฎหมายเฉพาะด้านเรียนร่วมรุ่น (สมัครเรียนรายวิชา) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

กำหนดการรับสมัคร : สมัครด้วยตนเอง ณ สภาทนายความ ชั้น 3 สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง หรือที่ทาง E-mail : cal.lct249@gmail.com (พร้อมแนบหลักฐาน)

ระยะเวลาการศึกษา : วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องเรียนชั้น 4 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้เรียน : เป็นผู้สอบไล่ได้ปริญญาทางนิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สาขาวิชา :

ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (เริ่มเรียนวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ถึง 25 พฤศจิกายน 2561)
– กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศชั้นสูงและอนุญาโตตุลาการ
– กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
– กฎหมายธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ
– การวางแผนภาษี 1
ภาคการศึกษาที่สอง (เริ่มเรียนประมาณเดือนมกราคม 2562)
– การวางแผนภาษี 2
– กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการ
– กฎหมายปกครองสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
– กฎหมายวิธีพิจารณาคดีพิเศษ
– หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพชั้นสูง (วิชาบังคับไม่มีหน่วยกิต)

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร :

  • ค่าธรรมเนียมหลักสูตรประกาศนียบัตร ตลอดหลักสูตร 39,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมหลักสูตรวุฒิบัตร ศึกษารายวิชา วิชาละ 8,000.- บาท
    (รวมค่าใช้จ่ายเอกสารประกอบการเรียน , อาหารและเครื่องดื่ม)
    **สงวนสิทธิการคืนค่าธรรมเนียม**

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

ดาวน์โหลดใบสมัครเทอม 2 : Download

Facebook Comments