Home ข่าวสารสภาทนายความ การสัมมนาจัดโดยสภาทนายความร่วมกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)

การสัมมนาจัดโดยสภาทนายความร่วมกับสถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)

3435

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) จัดการสัมมนา เรื่อง “การระงับข้อพิพาททางเลือกก่อนการฟ้องคดีของทนายความ” โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนาดังกล่าว สำหรับการสัมมนานี้ ได้มีการอภิปรายในหัวข้อ “บทบาทของทนายความต่อการระงับข้อพิพาททางเลือก” และ “การใช้วิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกก่อการฟ้องคดี” โดยมีผู้อภิปรายดังนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ วิชัย อริยะนันทกะ, เรือโท ยุทธนา ศิวรักษ์, ดร.รุจิระ บุนนาค และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ (ผู้ดำเนินรายการ) สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีทนายความเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาเป็นจำนวนมาก.

Facebook Comments