Home ข่าวสารสภาทนายความ แข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี

แข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี

2312

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 07.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2561 เนื่องในวันรพี ในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของทนายความในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย” โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 14 แห่ง พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้เข้าร่วมเข้าชมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 150 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากนายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย/กรรมการสวัสดิการ, นายสมศักดิ์ อัจจิกุล คณะทำงานสำนักนายกและคณะกรรมการ/กรรมการโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย, นายเอกพงษ์ สารน้อย คณะทำงานสำนักนายกและคณะกรรมการ/กรรมการโครงการพัฒนาบุคลากร, นางสาวกุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาทนายความ อดีตผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 กรรมการผู้จัดการ สถาบันพัฒนาบุคลากร Professionnal Trainer และ ร้อยตำรวจเอก อมรพันธ์ ฉิมอิ่ม รองสารวัตรฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองขาออก ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นคณะกรรมการผู้ตัดสิน

ทั้งนี้ผลการตัดสินโครงการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ระดับปริญญาตรี ประจำปี พ.ศ. 2561 เนื่องในสัปดาห์วันรพีในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของทนายความในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมาย” มีดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษาจากนายกสภาทนายความจำนวน 5,000 บาท ได้แก่ นางสาวปรีดาวรรณ สุขจิตร จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ทุนการศึกษาจากอุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย จำนวน 4,000 บาท ได้แก่ นายเดชชาติ จันทสังข์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ทุนการศึกษาจากกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย จำนวน 3,000 บาท ได้แก่ นายปฏิภาณ โคสุโน จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รางวัลชมเชย จากสภาทนายความจำนวน 2 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท ได้แก่ นางสาวอภิญญา นิลวรรณ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนายธีระวัฒน์ ชูรัตน์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Facebook Comments