Home ข่าวสารสภาทนายความ การเสวนาวิชาการ “แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) สำหรับทนายความ”

การเสวนาวิชาการ “แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) สำหรับทนายความ”

3248

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร : นายพจน์ จิรวุฒิกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ เรื่อง “แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) สำหรับทนายความ” โดย นายเดชา ยิ้มอำนวย อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนาดังกล่าว สำหรับหัวข้อที่สัมมนามีดังนี้

– พระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561, เงินดิจิทัล, การสร้างเงินดิจิทัล, ความเหมือน/ความต่างระหว่างเงินดิจิทัลกับเงินกระดาษ, สิทธิการลงทุน ICO กับ IPO, มาตรการกำกับดูแลคริปโต ฯลฯ บรรยายโดย นายณรัณ โพธิ์พัฒนชัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

– กฎหมายลูก ของพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 บรรยายโดย นางสาวอัญชิสา ฐาปนากรวุฒิ เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

– บล็อกเชน (Blockchain) บรรยายโดย อาจารย์ปวีร์ เจนวีระนนท์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2561 บรรยายโดย อาจารย์อัครราชย์ บุญญาศิริ นักวิชาการภาษีชำนาญการ กลุ่มนโยบายภาษี กองวิชาการแผนภาษี กรมสรรพกร

– ทนายความกับพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ.2561 บรรยายโดย นายพจน์ จิรวุฒิกุล อุปนายกฝ่ายวิชาการ

การเสวนาในครั้งนี้ มีทนายความให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวน 140 คน โดย นายเดชา ยิ้มอำนวย อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา.

Facebook Comments