Home ข่าวสารสภาทนายความ การสัมมนา เรื่อง “การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ” (ส่วนกลาง)

การสัมมนา เรื่อง “การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ” (ส่วนกลาง)

3589

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 5 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร  นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย และคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ” โดยมีนายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการบริหาร/กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนาและความเป็นมาของโครงการดังกล่าวการสัมมนาในครั้งนี้ ทั้งนี้นายกสภาทนายความได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ หลังจากนั้นมีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนายบัลลังก์ จิระบุญศรี เลขานุการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และในช่วงบ่ายต่อด้วย การดำเนินคดีอาญาในศาลทุจริตและประพฤติมิชอบในชั้นคณะกรรมการ ปปท. และคณะกรรมการ ปปช. โดยนายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ปปช. นางสาวชิยา ศิริรักษ์ ผู้อำนายการกลุ่มงานกฎหมาย สำนักงาน ปปท. และประสบการณ์การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยนายเกียรติศักดิ์ เหลืองอังกูร กรรมการบริหาร/กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย การอบรมในครั้งนี้มีทนายความในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความสนใจเข้าร่วมในการอบรมจำนวน 300 คน โดย นายสมศักดิ์ อัจจิกุล กรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย, นายภากร ชัชวาลวงศ์ กรรมการและเลขานุการโครงการพัฒนาบุคลากร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

Facebook Comments