Home ข่าวสารสภาทนายความ สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ขยายเวลารับสมัครการอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 29”

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ขยายเวลารับสมัครการอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 29”

8251

สำนักงานทะเบียนแบบการรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ขยายเวลารับสมัครการอบรม “หลักสูตรทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารรุ่น 29”

การสมัคร

การยื่นสมัคร : สมัครได้ที่ ที่ทำการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 249 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลารับสมัคร : วันนี้ – 21 กันยายน พ.ศ.2561 (ตามวันและเวลาราชการ)

ค่าธรรมเนียมการสมัคร : 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

วัน-เวลา และสถานที่อบรม : วันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนพหลโยธิน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร : Download

***รับจำนวนจำกัด 350 คนเท่านั้น***

Facebook Comments