Home คดีครอบครัว คําถาม คนไร้ความสามารถทําหนังสือมอบอํานาจให้บุคคลอื่นฟ้องคดีอาญา ต่อศาลได้หรือไม่

คําถาม คนไร้ความสามารถทําหนังสือมอบอํานาจให้บุคคลอื่นฟ้องคดีอาญา ต่อศาลได้หรือไม่

4020

คําถาม คนไร้ความสามารถทําหนังสือมอบอํานาจให้บุคคลอื่นฟ้องคดีอาญา ต่อศาล เป็นการกระทําโดยมีอํานาจหรือไม่ หรือเป็นเพียงข้อบกพร่องที่สามารถแก้ไขให้ บริบูรณ์ได้หรือไม่

คําตอบ

มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คําพิพากษาฎีกที่ ๓๗๒๗/๒๕๖๐

โจทก์ซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถและอยู่ในความอนุบาลของ ช. ฟ้องคดีโดยทํา หนังสือมอบอํานาจให้ ม. ดําเนินคดีแทน เป็นการกระทําโดยโจทก์ไม่มีอํานาจที่จะ กระทําได้ ต้องให้ ช. ผู้อนุบาลเป็นผู้กระทําการแทน กรณีมิใช่เป็นเรื่องของการบกพร่องในเรื่องความสามารถของโจทก์และจําต้องแก้ไขข้อบกพร่องนั้นเสียให้บริบูรณ์ภายใน กําหนดเวลาอันสมควร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๖ ประกอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๕ เพราะโจทก์ไม่มีอํานาจฟ้องมา แต่ต้นแล้ว ศาลขอบที่จะยกฟ้องโจทก์

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 0891427773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments