Home คดีอาญา คําให้การสอบสวนเพิ่มเติม พนักงานสอบสวนไม่ได้จัดหาทนายความให้ ถือเป็นเป็นคำให้การที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

คําให้การสอบสวนเพิ่มเติม พนักงานสอบสวนไม่ได้จัดหาทนายความให้ ถือเป็นเป็นคำให้การที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

4899

คําให้การสอบสวนเพิ่มเติม พนักงานสอบสวนไม่ได้จัดหาทนายความให้ ผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๑ วรรคหนึ่ง จะทําให้ คําให้การในชั้นสอบสวนในครั้งแรกที่ชอบด้วยกฎหมายนั้นเสียไปด้วยหรือไม่

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๕๘๐/๒๕๖๐ 

จําเลยฎีกาอ้างว่า ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ นำคําให้การในชั้นสอบสวนเพิ่มเติมของ จําเลยมาฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์และโจทก์ร่วมแล้วฟังลงโทษจําเลยไม่ชอบ เพราะก่อนถามคําให้การจําเลยเพิ่มเติมพนักงานสอบสวนไม่ได้จัดหาทนายความให้จําเลย หรือคําให้การในชั้นสอบสวนเพิ่มเติมของจ้าเลยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อาจรับฟังเป็นพยาน หลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของจําเลยนั้น

เห็นว่า แม้คําให้การในชั้นสอบสวนเพิ่มเติมของจําเลย พนักงานสอบสวนไม่ได้จัดหา ทนายความให้จําเลยเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔๑ วรรคหนึ่ง แต่ก็ไม่ทําให้คําให้การในชั้นสอบสวนของจําเลยในครั้งแรกที่ชอบด้วยกฎหมาย แล้วนั้นเสียไปด้วยแต่อย่างใด, พยานหลักฐานของโจทก์และโจทก์ร่วมประกอบกันมีน้ําหนัก มั่นคง รับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจําเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย จําเลยจึงมีความผิดฐานฆ่า ผู้อื่น

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments