Home คดีแพ่ง ขอถอนฟ้องเพราะฟ้องผิดศาล คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งคัดค้านได้หรือไม่ และสามารถนำคดีมาฟ้องใหม่ได้หรือไม่

ขอถอนฟ้องเพราะฟ้องผิดศาล คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งคัดค้านได้หรือไม่ และสามารถนำคดีมาฟ้องใหม่ได้หรือไม่

10207

ในหลายๆครั้งคู่ความเกิดปัญหาชิงดีคำข้อพิพาทคำคู่ความที่อีกผ่ายหนึ่งผิดพลาด การขออนุญาตถอนฟ้อง ถ้าจำเยยื่นคำให้การแล้วศาลต้องถามคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเสียก่อน

คำถาม

ขอถอนฟ้องเพราะฟ้องผิดศาล คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งคัดค้านได้หรือไม่ และสามารถนำคดีมาฟ้องใหม่ได้หรือไม่

เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาให้เหตุผลไว้ดังนี้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่ 18 กันยายน 2556 จนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาโจทก์ยื่นคำร้องว่า มูลคดีเกิดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอถอนฟ้องเพื่อไปดำเนินคดีที่ศาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จำเลยแถลงคัดค้านว่า จำเลยได้ให้การต่อสู้ว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องต่อศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ คืนค่าขึ้นศาลให้โจทก์ 800 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า การที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องเป็นการชอบแล้วหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า จำเลยให้การต่อสู้ว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์ไม่มีหนังสือมอบอำนาจให้นายวิริยะ กระทำการแทนโจทก์ สัญญาจ้างเหมาและติดตั้งจึงไม่สมบูรณ์และไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตกเป็นโมฆะ ลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจในช่องผู้มอบอำนาจตามเอกสารท้ายฟ้อง เป็นลายมือชื่อและรอยตราประทับปลอม สินค้าที่โจทก์ส่งมอบติดตั้งและขนส่งให้แก่จำเลยมีความชำรุดบกพร่อง ไม่ได้มาตรฐาน โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกเก็บเงินตามฟ้อง เมื่อนำมาหักกลบลบหนี้แล้ว โจทก์จะต้องรับผิดชำระเงินให้แก่จำเลยอีก คดีของจำเลยมีโอกาสชนะ การที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องทำให้จำเลยเสียเปรียบนั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามสำนวนได้ความว่า โจทก์ถอนฟ้องเนื่องจากมูลคดีเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเป็นการฟ้องผิดศาล ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 175 วรรคสอง บัญญัติว่า ภายหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้ว โจทก์อาจยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลชั้นต้น เพื่ออนุญาตให้โจทก์ถอนคำฟ้องได้ ศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรืออนุญาตภายในเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ (1) ห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตโดยมิได้ฟังจำเลยหรือผู้ร้องสอด ถ้าหากมีก่อน แสดงว่าการที่ศาลจะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องหรือไม่ เป็นอำนาจศาลที่จะใช้ดุลพินิจ แม้จำเลยจะคัดค้าน แต่หากศาลเห็นว่าการถอนฟ้องของโจทก์ไม่เป็นเหตุให้จำเลยเสียเปรียบในเชิงคดี ศาลก็อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ และในกรณีที่ฟ้องผิดศาล หากศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำพิพากษายกฟ้องเพราะคดีไม่อยู่ในเขตอำนาจศาล โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องจำเลยใหม่ยังศาลที่คดีนี้อยู่ในเขตอำนาจได้ ดังนั้น การที่โจทก์ขอถอนฟ้องเพราะเหตุฟ้องผิดศาล แม้จำเลยจะให้การต่อสู้คดีไว้ก็มิได้ทำให้จำเลยเสียหายแต่ประการใด ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยให้การต่อสู้คดีไว้ในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์นั้น เห็นว่า เมื่อคดีนี้ยังไม่มีการสืบพยานโจทก์และจำเลย จึงยังไม่ได้มีคำวินิจฉัยในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายใด หากโจทก์นำคดีมาฟ้องใหม่ จำเลยก็มีสิทธิต่อสู้คดีได้เต็มที่เช่นเดิม การถอนฟ้องของโจทก์จึงหาทำให้จำเลยต้องเสียเปรียบในเชิงคดีดังที่จำเลยฎีกาไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ใช้ดุลพินิจอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 175 แล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

สรุป

โจทก์ถอนฟ้องเนื่องจากมูลคดีเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงเป็นการฟ้องผิดศาล การที่ศาลจะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องหรือไม่เป็นอำนาจของศาลที่จะใช้ดุลพินิจ แม้จำเลยจะคัดค้าน แต่หากศาลเห็นว่าการถอนฟ้องของโจทก์ไม่เป็นเหตุให้จำเลยเสียเปรียบในเชิงคดี ศาลก็อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ และในกรณีที่ฟ้องผิดศาล หากศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำพิพากษายกฟ้องเพราะคดีไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลโจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องจำเลยใหม่ยังศาลที่คดีนี้อยู่ในเขตอำนาจได้ การที่โจทก์ขอถอนฟ้องเพราะเหตุฟ้องผิดศาล แม้จำเลยจะให้การต่อสู้คดีไว้ก็มิได้ทำให้จำเลยเสียหายแต่ประการใด

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments