Home คดีแพ่ง คดีจัดการมรดก/คดีไม่มีข้อพิพาท กฎหมายกำหนดให้ต้องส่งสำเนาคำร้องให้แก่ผู้ใดหรือไม่อย่างไร

คดีจัดการมรดก/คดีไม่มีข้อพิพาท กฎหมายกำหนดให้ต้องส่งสำเนาคำร้องให้แก่ผู้ใดหรือไม่อย่างไร

6011

คำถาม

คดีไม่มีข้อพิพาท กฎหมายกำหนดให้ต้องส่งสำเนาคำร้องให้แก่ผู้ใดหรือไม่อย่างไร

คำตอบเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ 3882/2559

ผู้ร้องขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเป็นคดีไม่มีข้อพิพาท การส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยมีเฉพาะคดีมีข้อพิพาทเท่านั้น หาได้มีบทบัญญัติให้ส่งหมายเรียกและสำเนาคำร้องขอให้แก่ผู้ใดในคดีไม่มีข้อพิพาทไม่ การที่ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องขอของผู้ร้องโดยส่งสำเนาให้นายทะเบียนและกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท พร้อมทั้งประกาศกำหนดนัดไต่สวนทางหนังสือพิมพ์ แม้ไม่ได้ส่งสำเนาให้แก่บริษัท ท. ผู้คัดค้านซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นก่อนไต่สวน ก็เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยชอบ แม้ศาลเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่เฉพาะส่วนที่รับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน แต่สิทธิของผู้คัดค้านก็ยังคงมีอยู่เช่นเดิม หรือหากผู้คัดค้านเป็นเจ้าหนี้บริษัท ม. ผู้คัดค้านก็ชอบที่จะได้รับชำระหนี้หรือเรียกร้องให้มีการชำระหนี้ได้ตามผลของกฎหมายอยู่แล้ว ผู้คัดค้านจึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำพิพากษาตามมาตรา 27 ที่ศาลชั้นต้นยกคำร้องของผู้คัดค้านจึงชอบแล้ว

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments