Home คดีครอบครัว ในคดีฟ้องชู้ไม่ฟ้องหย่า ศาลฎีกาใช้องค์ประกอบอะไรบ้างในการพิจารณา

ในคดีฟ้องชู้ไม่ฟ้องหย่า ศาลฎีกาใช้องค์ประกอบอะไรบ้างในการพิจารณา

37118

ในคดีฟ้องชู้ไม่ฟ้องหย่า ศาลฎีกาใช้องค์ประกอบอะไรบ้างในการพิจารณา

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๗๐/๒๕๕๔

           การที่ภริยาเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นซึ่งแสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความ สัมพันธ์กับสามีในทํานองชู้สาวแบ่งเป็น ๒ กรณี คือ

1.  กรณีที่เรียกค่าทดแทนโดยมีเงื่อนไขต้อง ฟ้องหย่าและศาลพิพากษาให้หย่าตามมาตรา ๑๕๒๓ วรรคหนึ่ง

2. กับกรณีที่เรียกค่าทดแทนโดย ไม่มีเงื่อนไขต้องฟ้องหย่าตามมาตรา ๑๕๒๓ วรรคสอง

สําหรับคดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกค่าทดแทน ตามมาตรา ๑๕๒๓ วรรคสอง ดังนั้น โจทก์มีอํานาจฟ้องเรียกค่าทดแทนจากจําเลยโดยไม่ต้อง ฟ้องหย่าแต่ประการใด

– ในการฟ้องเรียกค่าทดแทนเพราะเหตุที่มีการล่วงเกินทางประเวณีนี้ถ้าสามียินยอมหรือ รู้เห็นเป็นใจให้ภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องชายอื่นฉันสามี มีชู้หรือร่วมประเวณีกับชายอื่น เป็นอาจิณ หรือให้มีการล่วงเกินภริยาในทํานองชู้สาวก็ดี หรือหากภริยายินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจ ให้สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยา เป็นชู้ หรือร่วมประเวณีกับหญิงอื่นเป็นอาจิณ หรือให้มีการแสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทํานองชู้สาวก็ดี สามีหรือภริยาที่รู้เห็นเป็นใจนั้นจะเรียกค่าทดแทนไม่ได้ ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕๒๓ วรรคท้าย เช่น ภริยาหาภริยาน้อยให้สามี ต่อมาภายหลังจะมาฟ้องเรียกค่าทดแทนจาก ภริยาน้อย โดยอ้างว่าภริยาน้อยแสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่ามีความสัมพันธ์กับสามีในทํานอง ชู้สาวไม่ได้ หรือสามียินยอมให้ภริยามีชู้หรือสมยอมให้ภริยาไปเที่ยวตามสถานโรงหญิงนครโสเภณี หรือซ่องลับหญิงหาเงิน และภริยาไปร่วมประเวณีด้วยชายอื่นที่นั่นเพื่อสินจ้างเช่นนี้ สามีจะฟ้อง ยกค่าทดแทนจากชายชู้ไม่ได้ เป็นต้น นอกจากนี้ ชายชู้หรือชายที่มาล่วงเกินกริยาในทํานอง

ชู้สาวนั้นจะต้องทราบว่าหญิงมีสามีแล้วแต่ก็ยังจงใจละเมิดสิทธิสามีด้วยจึงต้องรับผิดใช้ค่าท หากชายไม่ทราบว่าหญิงมีสามีแล้วจึงร่วมประเวณีด้วย เช่นนี้ ชายไม่ต้องรับผิดใช้ค่าทดแร อย่างใด ตัวอย่างเช่น หญิงมีสามีแล้วแต่ยังใช้คํานําหน้านามว่า “นางสาว” และไม่ใช้ชื่อสกลของ สามีแต่ใช้ชื่อสกุลเดิมของตนชายเข้าใจว่าหญิงเป็นหญิงโสดจึงร่วมประเวณีด้วย ชายมิได้จงใจละเมิด สิทธิสามีของหญิง จึงไม่ต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่สามีของหญิง เป็นต้น สําหรับหญิงที่แสดงตนโดย เปิดเผยว่ามีความสัมพันธ์กับสามีในทํานองชู้สาวก็เช่นเดียวกัน หญิงนั้นจะต้องทราบว่าชายมีคู่สมรส แล้วด้วย ภริยาของชายจึงจะมีสิทธิฟ้องให้หญิงรับผิดใช้ค่าทดแทนแก่ตนได้

สําหรับอายุความ ในการฟ้องเรียกค่าทดแทนนี้ มาตรา ๑๕๒๙ กําหนดให้ต้องฟ้องคดีเสียภายในกําหนด ๑ ปีนับ แต่วันที่สามีหรือภริยาผู้เป็นโจทก์รู้หรือควรรู้ถึงเหตุการอุปการะเลี้ยงดูชายอื่นฉันสามี การมีชู้ การ ร่วมประเวณีกับชายอื่นเป็นอาจิณ การล่วงเกินกริยาในทํานองชู้สาว การอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หญิงอื่นฉันภริยา การเป็นชู้ การร่วมประเวณีกับหญิงอื่นเป็นอาจิณหรือการแสดงตนโดยเปิดเผย ว่ามีความสัมพันธ์กับสามีในทํานองชู้สาว มิฉะนั้นคดีขาดอายุความเว้นแต่จะเป็นการกระทําต่อเนื่องตลอดมา

สรุปหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่ศาลนำมาพิจารณาในการฟ้องชู้ไม่ฟ้องหย่า

1.ต้องไม่ได้รับความยินยอมจากอีกฝายหนึ่ง หรือรู้เห็นเป็นใจกับอีกฝ่ายหนึ่ง

2.ต้องได้ความหรือรู้ว่าอีกฝ่ายมีสามีแล้ว หรือมีภริยาอยู่แล้ว

3.ต้องฟ้องคดีภายใน1ปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments