Home คดีอาญา ส่งข้อความด่าทางไลน์ มีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือไม่

ส่งข้อความด่าทางไลน์ มีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือไม่

37767

ส่งข้อความด่าทางไลน์ มีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือไม่

ด้วยการสื่อสารปัจจุบันที่ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ความระมัดระวังทางอารมณ์ย่อมเกิดขึ้นได้น้อยในวันนี้ทีมงานทนายกฤษดา มีข้อคิดวิเคราะห์ให้ท่าผู้อ่านได้วินิจฉัยว่าการส่งข้อความด่าทางไลน์นั้นมีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือไม่มีคำพิพากษาศาลฎีกาและข้อชี้ขาดความเห็นแย้งดังนี้

หลักกฎหมาย ประมวลกฎหมายอาญา

คําชี้ขาดความเห็นแย้งที่ ๔๐๙/๒๕๕๙ ป.อ. ดูหมินซึ่งหน้า (มาตรา ๓๙๓)

ผู้ต้องหาได้ส่งข้อความผ่านโปรแกรมแชทไลน์เข้าไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ ผู้เสียหายที่ ๑ มีข้อความว่าผู้เสียหายที่ ๑ เป็นชู้กับผู้เสียหายที่ ๒ – ที่ ๕ ต่อมาหลังเกิดเหตุ ผู้ต้องหารับว่าเป็นผู้ส่งข้อความดังกล่าวไปยังผู้เสียหายที่ ๑ จริง แต่เนื่องจากขณะที่ ผู้เสียหายที่ ๑ รับข้อความดังกล่าว ผู้ต้องหาไม่ได้อยู่ต่อหน้าหรือกล่าวข้อความดังกล่าวซึ่งหน้า ผู้เสียหายที่ ๑ ซึ่งองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๓ บัญญัติให้ ผู้กระทําต้องกล่าวข้อความดูหมิ่นต่อหน้าผู้ถูกกระทํา เพราะบทบัญญัติมาตรานี้ มีเจตนารมณ์ ป้องกันเหตุร้ายที่อาจเข้าถึงตัวกันได้ทันทีที่มีการกล่าวข้อความดูหมิ่น เมื่อผู้ต้องหาส่งข้อความ อันเป็นการดูหมิ่นผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยผู้ต้องหาไม่ได้ปรากฏตัวให้ผู้เสียหายที่ ๑ เห็นซึ่งหน้าที่สามารถเข้าถึงตัวกันได้ทันทีที่ผู้ต้องหาส่งข้อความ การกระทําของผู้ต้องหา จึงไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า คดีมีพยานหลักฐานไม่พอฟ้อง

มีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้
‪คำพิพากษาศาลฎีกาที่‬ ๓๗๒๒/๒๕๕๗ จำเลยโทรศัพท์ไปหาผู้เสียหายด่าว่าและทวงเอกสาร ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายอยู่ห่างไกลกันคนละอำเภอกับจำเลย แต่องค์ประกอบความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 ถ้าเป็นการกล่าวด้วยวาจา ผู้กระทำต้องกล่าวซึ่งหน้าผู้เสียหาย การกระทำของจำเลยจึงไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า

หมายเหตุท้ายฎีกา‬ ความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ตาม ป.อ.มาตรา 393 นั้น กฎหมายมิได้บัญญัติว่าการดูหมิ่นซึ่งหน้าจะต้องกระทำด้วยการใช้คำพูด จึงอาจเป็นการกระทำด้วยวิธีการอย่างอื่น เช่นส่งกระดาษที่มีข้อความด่าว่าให้ผู้อื่น ชี้ไปที่สุนัขในลักษณะเปรียบเปรยว่าเขาผู้นั้นเป็นสุนัข เพียงแต่การกระทำดูหมิ่นนั้นจะต้องเป็นการกระทำซึ่งหน้าผู้อื่นที่ผู้กระทำนั้นเจตนาต้องการดูหมิ่นเขา…….ถ้ามิได้กระทำซึ่งหน้าผู้เสียหาย จึงขาดองค์ประกอบภายนอกของความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ซึ่งเป็นไปตามหลักการตีความกฎหมายอาญาที่ว่า “กฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัด”

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

 

Facebook Comments