Home คดีแพ่ง หลักเกณฑ์และพฤติการณ์ที่ศาลฎีกา ใช้พิจารณาในคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่

หลักเกณฑ์และพฤติการณ์ที่ศาลฎีกา ใช้พิจารณาในคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่

8253

หลักเกณฑ์และพฤติการณ์ที่ศาลฎีกา ใช้พิจารณาในคำร้องขอพิจารณาคดีใหม่

คําถาม จําเลยยื่นคําขอให้พิจารณาใหม่อ้างว่า มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามคําฟ้อง แต่ มิใช่ที่อยู่ที่แท้จริงเพราะจําเลยอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศตลอดมาไม่เคยเดินทางกลับประเทศไทยเป็น เวลา ๕ ปีแล้ว หรือไม่ได้อาศัยอยู่ที่บ้านดังกล่าวเป็นเวลานาน ถือเป็นพฤติการณ์นอกเหนือ ไม่อาจบังคับได้ ในอันที่จําเลยจะยื่นคําขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ พฤติการณ์นั้นได้สิ้นสุดลงหรือไม่

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คําขอให้พิจารณาคดีใหม่ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๙๙ เบญจ คําสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ พิจารณาคดีใหม่และคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๔ จึงไม่เป็นที่สุด ตามบทบัญญัติ แห่งมาตราดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๕ พนักงานเดินหมายได้นําคําบังคับไปส่งให้แก่จําเลย ที่บ้านเลขที่ ๓๗๐/๒๐๗ หมู่ที่ ๒๑ ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นภูมิลําเนาของจําเลยตามคําฟ้องโดยวิธีปิดหมายตามคําสั่งศาลชั้นต้น ต่อมาวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ จําเลยยื่นคําขอให้พิจารณาคดีใหม่อ้างว่า จําเลยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เลขที่ ๓๗๐/๒๐๗ หมู่ที่ ๒๑ ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แต่มิใช่ ที่อยู่ที่แท้จริงเพราะจําเลยพักอาศัยอยู่ที่ราชอาณาจักรเดนมาร์กตลอดมาไม่เคยเดินทาง กลับประเทศไทยเป็นเวลา ๕ ปีแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ป. น้าจําเลยโทรศัพท์ บอกว่าคนดูแลบ้านของจําเลยเห็นโจทก์กับพวกเขาไปในบ้านจําเลย หลังจากตรวจสอบแล้วปรากฏ ว่าบ้านและที่ดินถูกยึด จําเลยติดต่อทนายความจึงทราบว่าถูกโจทก์เป็นคดีนี้อันเป็นกล่าวอ้างว่า กรณีมีพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบังคับได้ที่ทําให้จําเลยไม่สามารถยื่นคําขอให้พิจารณา คดีใหม่ภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ได้ส่งคําบังคับตามคําพิพากษาให้แก่จําเลย ซึ่งจําเลยจะต้อง บรรยายให้ชัดแจ้งว่าพฤติการณ์นั้นได้สิ้นสุดลงเมื่อใด เพื่อแสดงให้เห็นว่าจําเลยได้ยื่นคําขอ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบังคับได้สิ้นสุดลงหรือไม่ แต่ในคําขอให้ พิจารณาคดีใหม่ของจําเลยดังกล่าวไม่ปรากฏว่าพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบังคับได้นั้นได้ สิ้นสุดลงเมื่อใด ทั้งในวันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จําเลยได้แต่งตั้งทนายความยื่นคําร้องขอ ถ่ายเอกสารต่าง ๆ ในสํานวนเพื่อยื่นคําขอให้พิจารณาคดีใหม่ จึงต้องถือว่าพฤติการณ์ นอกเหนือไม่อาจบังคับได้ดังกล่าวได้สิ้นสุดอย่างช้าในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ แล้ว แต่ จําเลยเพิ่งยื่นคําขอให้พิจารณาคดีใหม่ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ จึงพ้นกําหนดสิบห้าวัน นับแต่วันที่พฤติการณ์นั้นได้สิ้นสุดลง คําขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจําเลยจึงไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา ๑๙๙ จัตวา วรรคหนึ่ง ปัญหาว่าคําขอให้พิจารณาคดีใหม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เป็น ปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอํานาจยกขึ้น วินิจฉัยได้เองตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๔๒ (๕)

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี lawyers.in.th

 

Facebook Comments