Home คดีอาญา คดีอาญาสามารถตกลงเอาคำเบิกความชั้นไต่สวนมาใช้ในชั้นพิจารณาได้หรือไม่ (มีฎีกา)

คดีอาญาสามารถตกลงเอาคำเบิกความชั้นไต่สวนมาใช้ในชั้นพิจารณาได้หรือไม่ (มีฎีกา)

4869

คําถาม ในคดีอาญา คู่ความจะตกลงกันให้ถือเอาบันทึกคําเบิกความพยานในชั้น ไต่สวนคําร้องเป็นคําเบิกความพยานในชั้นพิจารณาได้หรือไม่

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ 

คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๖๑๔/๒๕๖๐ ก่อนเริ่มพิจารณาคําร้องขอให้รื้อฟื้นคดีอาญา ขึ้นพิจารณาใหม่ ผู้ร้องแถลงขอให้ถือเอาบันทึกคําเบิกความของ ส. จ. ก. บ. และ ร. พยาน ในชั้นไต่สวนคําร้องขอให้รื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่เป็นคําเบิกความในชั้นพิจาณา ด้วย ศาลชั้นต้นสอบผู้คัดค้านแล้ว ผู้คัดค้านแถลงไม่ค้าน พอแปลได้ว่าเป็นกรณีที่คู่ความตกลง กันและศาลชั้นต้นอนุญาตให้ถือเอาบันทึกคําเบิกความพยานในชั้นไต่สวนคําร้องเป็นคําเบิกความ พยานในชั้นพิจารณา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๓๗ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๑๖

สรุป สามารถทำได้

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments