Home คดีแพ่ง องค์ประกอบของคำร้องขอครอบครองปรปักษ์ มีว่าอย่างไรตามคำพิพากษาศาลฎีกา

องค์ประกอบของคำร้องขอครอบครองปรปักษ์ มีว่าอย่างไรตามคำพิพากษาศาลฎีกา

11082

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำพิพากษาฎีกาล่าสุดที่ศาลเคยตัดสิน

คําพิพากษาฎีกาที่ 2062/2561 

ผู้ร้องบรรยายคําร้องขอยืนยันว่าที่ดินพิพาทเป็นของผู้ร้องมาตั้งแต่ ได้รับมรดกมาจาก ก. ซึ่งเป็น มารดา เมื่อการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ อันจะทําให้ผู้ครอบครองได้กรรมสิทธิ์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1382 นอกจากจะต้องเป็นการครอบครองโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ติดต่อกันเป็น เวลา 10 ปี แล้ว ยังจะต้องเป็นการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นของบุคคลอื่นด้วย ดังนั้นแม้ผู้ร้อง บรรยายคําร้องขอ โดยมุ่งประสงค์ จะกล่าวอ้างเรื่องการครอบครองปรปักษ์ แต่กลับยืนยันว่าผู้ร้อง ครอบครองที่ดินพิพาทอันเป็นทรัพย์สินของตนเองมาตั้งแต่ปี 2510 ศาลจึงไม่อาจ พิพากษาให้ผู้ร้องได้ กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ ในที่ดินของผู้ร้องเองได้ ข้อสังเกต

เมือพิจารณาคำพิพากษาศาลฎีกาประกอบข้อกฎหมายแล้ว

หลักเกณฑ์การครอบครองปรปักษ์นั้น มี 5 ประการ คือ

1.มีการครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น
2. โดยสงบ
3. เปิดเผย
4. ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ
5 ครบกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
      5.1 อสังหาริมทรัพย์เป็นระยะเวลา 10 ปี
      5.2 สังหาริมทรัพย์เป็นระยะเวลา 5 ปี

การที่บุคคลใดจะได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์นั้นจึงต้องประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์ 5 ปรการดังกล่าว ซึ่งการครอบครองนั้นต้องเป็นการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น การที่ผู้ร้องบรรยาย คําร้องโดยยืนยันว่าตนเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ แม้จะบรรยายว่าโดยสงบ เปิดเผย และด้วยเจตนาเป็น เจ้าของก็ตาม ศาลก็ไม่อาจพิพากษษให้ผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ร้องเองได้ ผู้ร้อไม่มีอํานาจยื่นคําร้อง ขอตามปวิพ.ม.55

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

 

 

 

 

Facebook Comments