Home คดีแพ่ง ถูกพิพากษาให้แพ้คดีเพราะขาดนัดยื่นคำให้การ มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ภายในเมื่อใด

ถูกพิพากษาให้แพ้คดีเพราะขาดนัดยื่นคำให้การ มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ภายในเมื่อใด

4370

ถูกพิพากษาให้แพ้คดีเพราะขาดนัดยื่นคำให้การ มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่ภายในเมื่อใด

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คําพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๑๖/๒๕๕๙ จําเลยขาดนัดพิจารณา ศาลพิจารณาและ ชี้ขาดตัดสินคดีนั้นไปฝ่ายเดียวและพิพากษาให้จําเลยแพ้คดี จําเลยมีสิทธิยื่นคําขอ พิจารณาใหม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๐๗ ประกอบ มาตรา ๑๙๙๙ จัตวา ศาลมีคําบังคับให้จําเลยปฏิบัติตามคําพิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาล ได้ส่งคําบังคับแก่จําเลยโดยการปิดคําบังคับเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ การส่ง คําบังคับโดยการปิดคําบังคับให้มีผลใช้ได้เมื่อกําหนดเวลา ๑๕ วัน ได้ล่วงพ้นไปแล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๗๙ วรรคสอง ต้องถือว่าการส่งคํา บังคับให้แก่จําเลยมีผลในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ จําเลยมีสิทธิยื่นคําขอให้ พิจารณาคดีใหม่ได้ภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๕ เมื่อจําเลยมิได้ยื่นคําขอให้ พิจารณาคดีใหม่ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว คดีเป็นที่สุดตั้งแต่วันถัดจากวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๗ วรรคสอง

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments