Home คดีอาญา การจอดรถบนถนนกับจอดรถข้างถนนแล้วมีรถอื่นมาชนมีคนตายเป็นความผิดหรือไม่

การจอดรถบนถนนกับจอดรถข้างถนนแล้วมีรถอื่นมาชนมีคนตายเป็นความผิดหรือไม่

9975

การจอดรถบนถนนกับจอดรถข้างถนนแล้วมีรถอื่นมาชนมีคนตายเป็นความผิดหรือไม่

หลักเกณฑ์ของการกระทำโดยประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสี่ บัญญัติว่า กระทำโดยประมาทได้แก่กระทำความผิด มิใช่โดยเจตนา แต่กระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่

มาดูตัวอย่างตามปัญหาข้างต้น

1.กรณีที่ถือว่าเป็นการกระทําโดยประมาท

กรณีการจอดรถบนถนน  

คำพิพากษาฎีกาที่ 2884/2555
…การที่จำเลยจอดรถโดยส่วนของรถล้ำเข้าไปในช่องเดินรถด้านซ้ายเกือบครึ่งคันรถ ควรที่จำเลยจะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด กล่าวคือต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณเพื่อให้รถที่แล่นผ่านบริเวณนั้นได้เห็นชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
… การที่ผู้ตายขับรถมาตามทางแล้วเฉี่ยวชนท้ายรถคันที่จำเลยขับ โดยท้ายรถของผู้ตายชนกับท้ายรถคันที่จำเลยขับ แสดงให้เห็นว่าผู้ตายได้ห้ามล้อรถอย่างกะทันหัน ทำให้รถหมุน ย่อมบ่งแสดงว่าผู้ตายเห็นรถคันที่จำเลยขับมาจอดไว้ในระยะกระชั้นชิด หรือมิฉะนั้นอาจเกิดจากผู้ตายขับรถทับยางรถยนต์ที่จำเลยวางไว้ จึงตกใจห้ามล้ออย่างกะทันหัน
… เนื่องจากสียางรถยนต์กับสีพื้นถนนกลมกลืนกัน ทำให้ผู้ตายมองไม่เห็นเมื่อรถทับยางจึงตกใจแล้วจึงห้ามล้อ
… เหตุเฉี่ยวชนกันจึงเกิดจากความประมาทของจำเลย ที่จอดรถล้ำเข้าไปในช่องเดินรถ แล้วไม่แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณให้ผู้ตายที่ขับตามหลังมาเห็น แต่การกระทำฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกับความผิดฐานจอดรถโดยไม่แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณ เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท จึงลงโทษบทหนัก

กรณีการจอดรถที่เสียอยู่บนถนน
คำพิพากษาฎีกาที่ 2890/2555
…ขณะเกิดเหตุเป็นเวลากลางคืน แม้ที่เกิดเหตุเป็นถนนตรงตรงไม่ใช่ทางโค้ง แต่รถกระบะของจำเลยที่จอดเสียอยู่บนถนนไม่ได้เปิดไฟหรือให้สัญญาณใดๆไว้ ให้ผู้ร่วมทางคนอื่นเห็นได้ชัดเจนในระยะไกล
… แม้ผู้ตายจะไม่ได้ขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูงมากนัก ก็น่าเชื่อว่าไม่อาจมองเห็นรถกระบะของจำเลยที่จอดเสียอยู่ในระยะไกลพอ ที่จะห้ามล้อหรือหยุดรถจักรยานยนต์เพื่อไม่ให้ชนได้ทัน ที่ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์ตามหลังมาและพุ่งเข้าชนรถกระบะของจำเลยโดยไม่ปรากฏมีร่องรอยการห้ามล้อของรถจักรยานยนต์ที่ผู้ตายขับ ก็น่าจะสันนิษฐานได้แต่เพียงว่าผู้ตายไม่สามารถมองเห็นรถกระบะที่จำเลยขับจอดเสียอยู่ในระยะที่พอจะห้ามล้อรถจักรยานยนต์ให้หยุดลงได้
… สภาพความเสียหายของรถจักรยานยนต์ที่ปรากฏก็มิใช่พฤติการณ์หรือพยานหลักฐาน ที่จะนำมาสันนิษฐานให้เป็นผลร้ายแก่ผู้ตายว่า ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วสูง
… ซึ่งข้อเท็จจริงในส่วนนี้ก็ไม่มีพยานของจำเลยปากใดเบิกความยืนยันว่าผู้ตายขับรถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วสูง
…สาเหตุที่รถเฉี่ยวชนกันจึงเกิดจากความประมาทของจำเลยแต่เพียงฝ่ายเดียว

2. กรณีที่ ไม่ถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาท

กรณีจอดรถยนต์ที่เสียไว้ข้างถนน

คำพิพากษาฎีกาที่ 3445/2535
… รถยนต์โดยสารที่จำเลยขับยางล้อหลังระเบิด จำเลยจึงจอดรถยนต์ไว้ชิดไหล่ทางด้านซ้าย รอหน้าอยู่ที่ไหล่ทาง ส่วนล้อหลังด้านขวาอยู่บนถนน แล้วจำเลยได้หากิ่งไม้มาวางและเปิดสัญญาณไฟกระพริบไว้
…ถือได้ว่าจำเลยใช้ความระมัดระวังเพียงพอแล้วการกระทำของจำเลยไม่เป็นการกระทำโดยประมาท

คำพิพากษาฎีกาที่ 8033/2555
… รถบรรทุกสิบล้อที่จำเลยขับมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุรอรถด้านหลังสะบัดจะหลุดออกมา จึงจำเป็นต้องจอดรถบนไหล่ทาง จำเลยจอดรถชิดขอบถนนด้านซ้ายแล้วแต่ปรากฏว่าไหล่ทางกว้างเพียง 1.50 เมตร ท้ายรถจึงยื่นล้ำเข้าไปในทางเดินรถไม่เกิน 2 ฟุต เป็นกรณีจำเป็นที่จำเลยต้องจอดรถเข้าไปในทางเดินรถเช่นนั้น จำเลยได้จอดรถในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจรแล้ว
… แต่การที่จำเลยจอดรถไว้โดยมิได้แสดงเครื่องหมายตามลักษณะที่ระบุในกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 พ.ศ 2525 ออกตามความในพรบ.จราจรทางบกฯ มาตรา 5 และมาตรา 56 วรรคสอง ข้อ 2(1) ข้อ 3 และข้อ 6 ซึ่งกำหนดให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกนอกเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณในกรณีที่จำเป็นต้องจอดอยู่ในทางเดินรถ เนื่องจากเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ของรถขัดข้องไว้
… การที่จำเลยไม่แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณตามลักษณะและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว จำเลยจะต้องมีความผิดตามพรบ.จราจรทางบกฯ มาตรา 56 วรรคสอง
…แต่การที่จำเลยไม่ได้แสดงเช่นนั้นจะฟังเป็นยุติว่าจำเลยกระทำโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหาได้ไม่ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีฟังได้ว่าในขณะเกิดเหตุจำเลยเปิดไฟหรือไฟกระพริบหน้ารถและท้ายรถไว้ นอกจากนี้จำเลยยังวางกิ่งไม้กองไว้ ที่ท้ายรถบรรทุกสิบล้อคันเกิดเหตุเป็นระยะๆ ประมาณ 4-5 กอง สำหรับเป็นที่สังเกตแก่ผู้ขับรถมาทางด้านหลัง และมีแสงไฟตรงจุดกลับรถอยู่ห่างจากร้านท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ คันเกิดเหตุประมาณ 70 เมตร ส่องสว่างทำให้สามารถมองเห็นรถบรรทุกสิบล้อคันเกิดเหตุได้
… ดังนั้นการที่จำเลยวางกิ่งไม้กองไว้เป็นระยะๆด้านท้ายรถ และเปิดไฟหรี่ไฟกระพริบหน้ารถและท้ายรถไว้เป็นการเพียงพอสำหรับผู้ขับรถมาทางด้านหลังสามารถมองเห็นรถบรรทุกสิบล้อที่จำเลยจอดไว้จะหยุดรถหรือหลบหลีกไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนกันได้แล้วและจำเลยได้ใช้ความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์แล้วหาเป็นการกระทำโดยประมาทไม่การที่ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนท้ายรถบรรทุกสิบล้อที่จำเลยจอดไว้เป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายไม่ได้เกิดจากการละเว้นการกระทำของจำเลย
…จำเลยจึงไม่มีความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291

มีปัญหาคดีรถชน

ติดต่อทีมทนายอธิป 091 712 7444

ทนายอธิป
Facebook Comments