Home ทั้งหมด คําบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ลงในหนังสือพิมพ์ล่วงหน้า ๖ วันนับถึงวันประชุมมีผลให้มติเสียไปหรือไม่

คําบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ลงในหนังสือพิมพ์ล่วงหน้า ๖ วันนับถึงวันประชุมมีผลให้มติเสียไปหรือไม่

3170

คําถาม คําบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ได้ลงพิมพ์โฆษณาใน หนังสือพิมพ์แห่งท้องที่นับถึงวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ ๖ วัน ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ และจะมีผลต่อมติที่ประชุมในวันดังกล่าวอย่างไร

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้
คําพิพากษาฎีกที่ ๒๔๙๖/๒๕๖๑
ป.พ.พ. มาตรา ๑๑๗๕ และ ๑๑๙๕ ได้กําหนดขั้นตอนการบอกกล่าว เรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นไว้ว่าต้องลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อย หนึ่งคราวก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และต้องส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยัง ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยมุ่งประสงค์ ให้มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าว่าบริษัทจะได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ในกิจการใด ที่ใด เมื่อใด เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้มีโอกาสเตรียมตัวสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นได้โดย เต็มที่ เพื่อไม่ให้ผู้บริหารเอาเปรียบดําเนินการรวบรัดในการประชุมแม้ตามบท ดังกล่าวจะมิได้บัญญัติถึงผลของการไม่ปฏิบัติตามในเรื่องคําบอกกล่าวเล ใหญ่จะต้องเป็นโมฆะหรือเสียเปล่าก็ตาม แต่ก็ให้สิทธิกรรมการหรือผู้ คนใดร้องขอให้ศาลเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่อันผิดระเบียบนั้นเสีย โดยต้ง ภายในเดือนหนึ่งนับแต่วันลงมตินั้น ถ้าหากไม่มีการร้องขอให้ศาลเพิกถอนมตะ ใหญ่อันผิดระเบียบภายในเดือนหนึ่งแล้ว มติของที่ประชุมดังกล่าวก็มีผลสมน. บังคับได้ ผู้ใดจะขอให้เพิกถอนไม่ได้ผลสมบูรณ์ใช้ตามในเรื่องคําบอกกล่าวเรียกประชุม ตาม แต่ก็ให้สิทธิกรรมการหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งนั้นเสีย โดยต้องร้องขอศาลเพิกถอนมติที่ประชุม

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773

ไลน์ไอดี Lawyers.in.th

Facebook Comments