Home ทั้งหมด ลูกหนี้จำนองขายที่ดินเพื่อใช้หนี้จำนอง เจ้าหนี้สามัญฟ้องเพิกถอนได้หรือไม่

ลูกหนี้จำนองขายที่ดินเพื่อใช้หนี้จำนอง เจ้าหนี้สามัญฟ้องเพิกถอนได้หรือไม่

4045

คําถาม ลูกหนี้ขายที่ดินของลูกหนี้ซึ่งติดจํานองแล้วนําเงินไปชําระหนี้ให้แก่ เจ้าหนี้ผู้รับจํานอง เจ้าหนี้สามัญจะฟ้องเพิกถอนการซื้อขายให้ผู้ซื้อโอนที่ดินคืนแก่ลูกหนี้ ได้หรือไม่ . ณ คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คําพิพากษาฎีกาที่ ๓๖๕๔/๒๕๖๐ ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๒๓๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอให้ศาลเพิกถอนเสียได้ ซึ่งนิติกรรมใด ๆ อันลูกหนี้ได้ กระทําลงทั้งร้อยู่ว่าจะเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ… ดังนั้น นิติกรรมที่ลูกหนี้กระทําลง ที่จะทําให้เจ้าหนี้เสียเปรียบ ต้องเป็นนิติกรรมที่ลูกหนี้กระทําแล้วมีผลกระทบทําให้ ทรัพย์สินของลูกหนี้ลดน้อยลงไม่พอที่จะใช้หนี้แก่เจ้าหนี้ได้

จําเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นลูกหนี้โจทก์ขายที่ดินพิพาทซึ่งติดจํานองแก่จําเลยที่ ๑ แล้วนําเงินไปชําระหนี้ให้แก่ พ. เจ้าหนี้ผู้รับจํานองซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับชําระหนี้ อยู่ก่อนเจ้าหนี้สามัญรวมทั้งโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๗๐๒ วรรคสอง และถึงแม้โจทก์ จะบังคับคดียึดที่ดินพิพาทเพื่อขายทอดตลาดชําระหนี้แก่โจทก์ พ. เจ้าหนี้จํานองซึ่งเป็น เจ้าหนี้บุริมสิทธิก็ยังมีสิทธิได้รับชําระหนี้ก่อนโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้สามัญ สําหรับ โจทก์หากจะมีสิทธิได้รับชําระหนี้จากการบังคับคดีที่ดินพิพาทก็ต่อเมื่อมีเงินเหลือจาก การชําระหนี้จํานองให้แก่ พ. ครบถ้วนแล้ว ซึ่งโจทก์ก็ไม่ได้นําสืบให้เห็นว่าหากมีการ ขายทอดตลาดที่ดินพิพาทจะมีราคาสูงและมีเงินเหลือพอชําระหนี้โจทก์ได้แต่อย่างใด กร ที่จําเลยที่ ๒ ขายที่ดินพิพาทให้จําเลยที่ ๑ แล้วนําเงินชําระหนี้จํานองให้แก่ พ.ซึ่งเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิก่อน จึงเป็นการปฏิบัติการชําระหนี้ที่เป็นไปตามลําดับแห่งหนี ที่ชอบด้วยกฎหมาย มิได้เป็นการฉ้อฉลทําให้โจทก์เสียเปรียบและไม่มีเหตุที่จะ เพิกถอนการซื้อขายระหว่างจําเลยทั้งสอง

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา 

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments