Home คดีแพ่ง ภรรยาของลูกหนี้ขายที่ดิน โดยมิได้อยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ เจ้าหนี้จะมีอํานาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการ จดทะเบียนให้หรือไม่

ภรรยาของลูกหนี้ขายที่ดิน โดยมิได้อยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ เจ้าหนี้จะมีอํานาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการ จดทะเบียนให้หรือไม่

3994

ภรรยาของลูกหนี้ขายที่ดิน โดยมิได้อยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ เจ้าหนี้จะมีอํานาจฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการ จดทะเบียนให้หรือไม่

คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๔๓๑/๒๕๖๐ โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการจด ทะเบียนให้ที่ดินระหว่างจําเลยที่ ๒ กับที่ ๓ ซึ่งเป็นบุตรโดยเสน่หา อันเป็นทางให้โจทก์ เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาของจําเลยที่ ๑ เสียเปรียบ จึงต้องด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา ๒๓๗ แต่โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าหนี้ที่จําเลยที่ ๑ เป็นหนี้โจทก์ตาม คําพิพากษาตามยอมเป็นหนี้ระหว่างจําเลยที่ ๑ กับที่ ๒ ซึ่งเป็นสามีภริยากันตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๔๙๐ (๑) ถึง (๔) ซึ่งจําเลยที่ ๒ จะต้องร่วมรับผิด ในหนี้ตามคําพิพากษาร่วมกับจําเลยที่ ๑ ซึ่งจะมีผลให้จําเลยที่ ๒ อยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ โจทก์ด้วย เมื่อจําเลยที่ ๒ มิได้อยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้โจทก์ ประกอบกับโจทก์นําสืบ ไม่ได้ว่า หนี้ของจําเลยที่ ๑ เป็นหนี้ร่วมที่จําเลยที่ ๒ จะต้องร่วมรับผิด โจทก์จึงไม่มีอํานาจ ฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการจดทะเบียนให้ที่ดินตามฟ้องระหว่างจําเลยที่ ๒ และ ที่ ๓

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา 

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @Lawyers.in.th

Facebook Comments