Home คดีแพ่ง สัญญารับสภาพหนี้ที่มีข้อตกลงให้ผ่อนชำระเป็นงวด มีอายุความกี่ปี

สัญญารับสภาพหนี้ที่มีข้อตกลงให้ผ่อนชำระเป็นงวด มีอายุความกี่ปี

16805

สัญญารับสภาพหนี้ที่มีข้อตกลงให้ผ่อนชำระเป็นงวด มีอายุความกี่ปี

คำตอบเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๔๗/๒๕๖๒

ตามหนังสือรับสภาพหนี้ ตารางกําหนดชําระหนี้และหนังสือสัญญาค้ําประกัน โจทก์กับ จําเลยที่ ๑ ตกลงกันกําหนดชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ รวม ๑๐๓ งวด ดังนี้จึงถือได้ว่า โจทก์กับจําเลยที่ ๑ ได้ตกลงชําระหนี้เพื่อผ่อนทุนคืนเป็นงวด ๆ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา ๑๙๓/๓๓ (๒) สิทธิเรียกร้องของโจทก์ในหนี้ดังกล่าวจึงมีอายุความ ๕ ปี นับแต่วันผิดนัด จําเลยที่ ๑ ผิดนัดงวดที่ ๓๒ ซึ่งจะต้องชําระในวันที่ 9 มีนาคม ๒๕๕๓ โจทก์มีสิทธิที่จะฟ้องเรียก เงินต้นและดอกเบี้ยได้ทันทีตามหนังสือรับสภาพหนี้ โจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องให้จําเลยที่ ๑ ชําระหนี้คืนทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป อายุความจึงเริ่มต้นตั้งแต่วันดังกล่าว ซึ่งจะครบกําหนดอายุความ ๕ ปี ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เกินกว่า ๕ ปี นับแต่วันที่โจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้ ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ จําเลยที่ ๒ และที่ ๓ ในฐานะผู้ค้ําประกันจึงไม่ต้องรับผิดด้วย

สรุป มีอายุความ 5 ปี

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

Facebook Comments