Home คดีอาญา จำเลยวางเงินเพื่อบรรเทาผลร้ายแก่ผู้เสียหาย ต่อมาศาลฎีกาพิพากษาว่าไม่ใช่ผู้เสียหาย ผู้เสียหายมีอำนาจรับเงินที่จำเลยวางหรือไม่

จำเลยวางเงินเพื่อบรรเทาผลร้ายแก่ผู้เสียหาย ต่อมาศาลฎีกาพิพากษาว่าไม่ใช่ผู้เสียหาย ผู้เสียหายมีอำนาจรับเงินที่จำเลยวางหรือไม่

11356

คำถาม

จำเลยวางเงินเพื่อบรรเทาผลร้ายแก่ผู้เสียหาย ต่อมาศาลฎีกาพิพากษาว่าไม่ใช่ผู้เสียหาย ผู้เสียหายมีอำนาจรับเงินที่จำเลยวางหรือไม่

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๔/๒๕๖๒

ตามคําร้องของจําเลยฉบับลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ระบุว่า จําเลยรู้สึกสํานึกผิดในการ กระทําของตนแล้ว เพื่อบรรเทาผลร้ายและความเสียหายที่เกิดขึ้น จําเลยขอชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ ผู้เสียหายเนื่องจากถูกจําเลยทําร้ายและทําให้รถยนต์ของผู้เสียหายได้รับความเสียหาย โดยขอวางเงิน จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อศาลชั้นต้น กับขอให้ศาลลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษให้แก่จําเลย ทั้งในชั้นอุทธรณ์จําเลยก็อุทธรณ์ขอให้รอการกําหนดโทษหรือรอการลงโทษแก่จําเลย อ้างว่าจําเลยได้ บรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้นโดยชดใช้เงินให้แก่ผู้เสียหายจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และในชั้นฎีกาจําเลยก็ แก้ฎีกาโดยอ้างถึงการชดใช้เงินให้แก่ผู้เสียหายจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยขอให้ศาลฎีกาลงโทษ สถานเบาหรือรอการลงโทษให้แก่จําเลยอีก ดังนั้นการที่จําเลยวางเงินดังกล่าวต่อศาลย่อมมี วัตถุประสงค์เพื่อแสดงว่าจําเลยได้พยายามบรรเทาความเสียหายอันเป็นผลที่เกิดจากจําเลยกระทํา ละเมิดต่อผู้เสียหายเพื่อประกอบดุลพินิจของศาลในการพิจารณาพิพากษาลงโทษจําเลยในสถานเบาด้วย ซึ่งศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาก็ได้นําเรื่องการวางเงินของจําเลยดังกล่าวมาเป็นเหตุบรรเทาโทษให้แก่ จําเลย ทั้งการวางเงินเพื่อให้ผู้เสียหายมารับไปนั้น ก็เป็นการแสดงเจตนาอยู่ในตัวแล้วว่าจําเลยจะ ไม่ถอนเงินออกไปหากผู้เสียหายยังประสงค์จะรับเงินนั้น การที่ผู้เสียหายยังมิได้รับเงินดังกล่าวไปทันที หลังจากที่จําเลยนําเงินมาวางก็เพราะผู้เสียหายได้ยื่นคําร้องขอให้บังคับจําเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นจํานวนเงินที่สูงกว่าอยู่ มิได้หมายความว่าผู้เสียหายไม่ประสงค์จะรับเงินที่จําเลยนํามาวางศาล ดังกล่าว ส่วนการที่ศาลฎีกาพิพากษาว่าพฤติการณ์ของผู้เสียหายเป็นการสมัครใจทะเลาะวิวาทกับ จําเลยจึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย ไม่มีสิทธิยื่นคําร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒ (๔) และมาตรา ๓๐ และไม่มีสิทธิยื่นคําร้องขอให้บังคับจําเลย ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๔/๑ ก็เป็นกรณีที่ศาล ได้พิพากษาในส่วนการกระทําความผิดของจําเลยในคดีอาญาหาได้เกี่ยวกับการวางเงิน เพื่อบรรเทาผลร้ายและชดใช้ค่าเสียหายของจําเลยให้แก่ผู้เสียหายอันเป็นเรื่องค่าสินไหมทดแทน ความรับผิดในทางละเมิดไม่ ผู้เสียหายจึงมีสิทธิรับเงินจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ที่จําเลยนํามาวาง ต่อศาลชั้นต้นได้

มีปํญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments