Home คดีครอบครัว ฟ้องโจทก์เคลือบคุลม เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยที่ศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยหรือไม่

ฟ้องโจทก์เคลือบคุลม เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยที่ศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยหรือไม่

6424

ฟ้องโจทก์เคลือบคุลม เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยที่ศาลมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยหรือไม่

ตอบ

หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ม. 142 (5), 172 วรรคสอง

คำฟ้องต้องแสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้น ตามที่บัญญัติไว้ใน ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง การบรรยายฟ้องจึงต้องให้ได้ความว่ามีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลใดตามกฎหมายแพ่งพร้อมข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาและคำขอบังคับ หากจำเลยซึ่งเป็นฝ่ายยื่นคำให้การต่อสู้คดีเห็นว่าคำฟ้องบกพร่องอย่างไร จะต้องให้การต่อสู้เป็นประเด็นไว้ว่าคำฟ้องนั้นเคลือบคลุม ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์มิได้บรรยายฟ้องให้ปรากฏว่าจำเลยขอกู้ยืมเงินจากใครและจะต้องชำระหนี้ให้แก่บุคคลใด โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้นจึงเป็นฎีกาว่าคำฟ้องของโจทก์เป็นคำฟ้องเคลือบคลุมนั่นเอง ปัญหาว่าคำฟ้องเคลือบคลุมหรือไม่ หาใช่ปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่ศาลจะยกขึ้นวินิจฉัยได้เองไม่ จำเลยจะต้องยกขึ้นต่อสู้โดยชัดเจนเป็นประเด็นไว้ในคำให้การ เมื่อจำเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมอย่างใด จึงไม่มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่

สรุป ไม่ใช้ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 0891427773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments