Home คดีแพ่ง (ฎีกากลับหลัก) ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต มีสิทธิหักเงินในบัญชีอัตโนมัติหรือไม่

(ฎีกากลับหลัก) ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต มีสิทธิหักเงินในบัญชีอัตโนมัติหรือไม่

18676

(ฎีกากลับหลัก) ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต มีสิทธิหักเงินในบัญชีอัตโนมัติหรือไม่

แต่เดิมเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาในปี 2555 ที่ตัดสินว่าธนาคารมีสิทธิหัก ทางทีมงานทนายกฤษดาเคยเขียนไว้ในบทความ ธนาคารเจ้าของหนี้บัตรเครดิต มีสิทธิหักเงินในบัญชีออมทรัพย์ลูกหนี้หรือไม่ ? หากยังไม่เคยอ่านสามารถคลิกเข้าไปอ่านในลิงค์ที่แนบได้

ต่อมาปรากฎว่า หากมีข้อเท็จจริงที่ว่าเงินในบัญชีดังกล่าวนั้นเป็นเงินเดือนที่ใช้ดำรงชีพนั้น แนวคำพิพากษาศาลฎ๊กาดังกล่าวได้เปลี่ยนไป โดยทีมงานทนายกฤษดา ขอนำเรียนท่านผู้อ่าน และศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ดังนี้

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๘๑/๒๕๖๒

จําเลยไม่ชําระหนี้ตามสัญญาบัตรเครดิต ธนาคารโจทก์ทวงถามและบอกเลิกสัญญาแล้ว จึงฟ้องเป็นคดีนี้ ต่อมาศาลชั้นต้นมีคําพิพากษาให้จําเลยชําระหนี้ตามฟ้องพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

แต่จําเลยไม่ปฏิบัติตามคําพิพากษา โจทก์จึงได้ขอศาลตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี แสดงว่าโจทก์ประสงค์ จะบังคับชําระหนี้โดยให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดและอายัดทรัพย์สินของจําเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ตาม คําพิพากษา

นอกจากนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๘๖ (๓) เต็ม บัญญัติว่า ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่น เงินหรือสิทธิเรียกร้องเป็นเงินของลูกหนี้ตามคําพิพากษาต่อไปนี้ ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีฯ (๓) เงินเดือน ค่าจ้างบํานาญ ค่าชดใช้เงินสงเคราะห์ หรือรายได้อื่น ในลักษณะเดียวกันของพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงานนอกจากที่กล่าวไว้ใน (๒) ที่นายจ้างจ่ายให้แก่บุคคล เหล่านั้น หรือคู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ของบุคคลเหล่านั้นเป็นจํานวนรวมกันเดือนละไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร

ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์คุ้มครองลูกหนี้ ตามคําพิพากษาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงานสามารถดํารงชีพต่อไปได้ โดยยังมีรายได้เลี้ยงชีพคน และครอบครัวต่อไปได้บ้าง จึงคุ้มครองมีให้เจ้าหนี้ตามคําพิพากษาบังคับคดีจนหมดและไม่สามารถดํารง ชีพต่อไปได้

ดังนั้น การที่โจทก์หักเงินซึ่งเป็นเงินเดือนส่วนที่เหลือที่นายจ้างโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ จําเลย ที่ธนาคารโจทก์เพื่อชําระหนี้ตามคําพิพากษา โดยอ้างว่าเป็นการหักกลบลบหนี้ระหว่างกันตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๔๑ ย่อมไม่อาจกระทําได้ โจทก์จึงชอบที่จะคืนเงินที่หักไป ดังกล่าวกลับคืนเข้าบัญชีเงินฝากของจําเลย ณ วันที่โจทก์หักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าว แล้วใช้สิทธิ์ใน การบังคับคดีทางเจ้าพนักงานบังคับคดีต่อไป

สรุป

ศาลวินิจฉัยทำนองว่ามีบทบัญญัติของกฎหมายให้ใช้สิทธิในการบังคับคดี และหากเป็นเงินค่าจ้างที่มีอัตราต่ำกว่า 20,000 บาท นั้นให้เหลือไว้เพื่อดำรงชีพไม่สามารถหักแต่ใช้สิทธิบังคับคดีได้ ต้องคืนเงินเข้าบัญชีจำเลย

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments