Home คดีครอบครัว ในคดีอาญาการยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ จำเลยต้องแสดงตนต่อหน้าเจ้าพนักงานหรือไม่

ในคดีอาญาการยื่นอุทธรณ์คำสั่งที่ศาลไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ จำเลยต้องแสดงตนต่อหน้าเจ้าพนักงานหรือไม่

8675

คําถาม จําเลยต้องคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้รับโทษจําคุกและไม่ได้ถูกคุมขัง ยื่น อุทธรณ์คําสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกาจะต้องแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาล ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๑๙๘ วรรคสาม หรือไม่

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คําพิพากษาฎีทที่ ๕๖๒๓/๒๕๖๒ แม้อุทธรณ์ของจําเลยมิใช่อุทธรณ์คัดค้านคําพิพากษา ศาลชั้นต้นเกี่ยวกับการกระทําอันเป็นความผิด แต่เป็นอุทธรณ์คําสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาต ให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกาแก่จําเลยก็ตาม ก็ต้องอยู่ในบังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๔ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว ในขณะที่จําเลยยื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่บัญญัติว่า “ในกรณีที่ตามคําพิพากษา จําเลยต้องรับโทษจําคุกหรือโทษสถานที่หนักกว่านั้นและจําเลยไม่ได้ถูกคุมขัง จําเลยจะยื่นอุทธรณ์ ได้ต่อเมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ มิฉะนั้นให้ศาลมีคําสั่งไม่รับอุทธรณ์ ดังนี้ การที่จําเลยต้องคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้รับโทษจําคุกและไม่ได้ถูกคุมขังยื่นอุทธรณ์คําสั่ง ศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นฎีกาโดยไม่ได้แสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาล จึงเป็น การไม่ชอบ

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments