Home กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พนักงานสอบสวนมีอำนาจฟ้องคดีอาญาเองหรือไม่

พนักงานสอบสวนมีอำนาจฟ้องคดีอาญาเองหรือไม่

2032

พนักงานสอบสวนมีความเห็นทางคดีให้สั่งฟ้องจำเลย แต่พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง พนักงานสอบสวนจะฟ้องคดีเองได้หรือไม่

มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้
#คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1637/2548 ความผิดฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ซึ่งรัฐเป็นผู้เสียหาย
#โจทก์เป็นเพียงพนักงานสอบสวน แม้จะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ แต่กฎหมายให้มีอำนาจและทำหน้าที่การสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (6) เท่านั้น
#โจทย์ก็มิใช่บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดดังกล่าว โจทก์จึงมิใช่ผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 2 (4) จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในข้อหาดังกล่าว

สรุป พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจฟ้อง คดีอาญา แต่ผู้ที่มีอำนาจฟ้องคดีอาญามีเพียง 2 คนเท่านั้นคือ ปรากฏตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 28

(1) พนักงานอัยการ ซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา 2 (5) หมายความถึงเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล อันนี้จะเป็นข้าราชการในกรมอัยการ หรือเจ้าหน้าที่อื่นผู้มีอำนาจเช่นนั้นก็ได้

(2) ผู้เสียหาย ซึ่งปรากฏในมาตรา 2 (4) หมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำผิดทางใดทางหนึ่ง (ผู้เสียหายโดยตรง)รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ดังบัญญัติไว้ในมาตรา 4 ,5 และ 6(ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหาย)

ATHIP SCHUMJINDA 0968247444

Facebook Comments