Home คดีอาญา ข้อกำหนดพินัยกรรมระบุทรัพย์สินเพียงบ้าน โดยไม่ได้ระบุเลขโฉนดที่ดิน ถือเป็นข้อกำหนดที่สมบูรณ์หรือไม่

ข้อกำหนดพินัยกรรมระบุทรัพย์สินเพียงบ้าน โดยไม่ได้ระบุเลขโฉนดที่ดิน ถือเป็นข้อกำหนดที่สมบูรณ์หรือไม่

3955

คําถาม พินัยกรรมระบุรายการทรัพย์สินแต่เพียงบ้าน โดยไม่ระบุถึงที่ดินที่บ้านตั้งอยู่ ผู้รับพินัยกรรมมีสิทธินําพยานมาสืบถึงความประสงค์ของผู้ตายว่า มีเจตนายกบ้านพร้อมที่ดิน ให้แก่ผู้รับพินัยกรรมด้วยหรือไม่

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คําพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๕๐/๒๕๖๑ ผู้ตายทําพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดให้แก่ จําเลยโดยระบุรายการทรัพย์สินแต่เพียงบ้าน รถยนต์ และเงินฝาก โดยไม่ระบุถึงที่ดิน ที่บ้านตั้งอยู่ บ้านจะหมายความรวมถึงที่ดินพิพาทที่บ้านตั้งอยู่ด้วยหรือไม่ เป็นกรณีที่ความ ข้อใดข้อหนึ่งในพินัยกรรมอาจตีความได้เป็นหลายนัย ให้ถือเอาตามนัยที่จะสําเร็จผลตาม ความประสงค์ของผู้ทําพินัยกรรมนั้นได้ดีที่สุด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๘๔ จําเลยยอมมีสิทธินําพยานมาสืบถึงความประสงค์ของผู้ตายได้ไม่ใช่เป็นการนําสืบ เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสาร ซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่ง

สรุป สามารถนำสืบพยานบุคลลได้

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments