Home คดีอาญา ยื่นตั้งผู้จัดการมรดกซ้ำ ทำได้หรือไม่ ถือเป็นกระบวนพิจารณาผิดระเบียบหรือไม่

ยื่นตั้งผู้จัดการมรดกซ้ำ ทำได้หรือไม่ ถือเป็นกระบวนพิจารณาผิดระเบียบหรือไม่

8121

ยื่นตั้งผู้จัดการมรดกซ้ำ ทำได้หรือไม่ ถือเป็นกระบวนพิจารณาผิดระเบียบหรือไม่

คําถาม ผู้ร้องยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งว่า ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ ผู้ตาย ศาลชั้นต้นมีคําสั่งให้ส่งสําเนาคําร้องขอและประกาศแจ้งวันนัดไต่สวนโดยวิธีการประกาศ หนังสือพิมพ์ ทั้งที่ผู้ตายมีผู้จัดการมรดกตามกฎหมายและทราบที่อยู่ของผู้จัดการมรดก ดังนี้ กระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และคดีดังกล่าวถือเป็นคดีเกี่ยวเนื่อง กับสิทธิแห่งสภาพบุคคล สิทธิในครอบครัวหรือไม่

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คําพิพากษาฎีกาที่ ๗๓๐/๒๕๖๒ ผู้ร้องยื่นคําร้องขอให้ศาลมีคําสั่งว่า ผู้ร้องเป็น บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ตาย แม้จะเป็นการเริ่มต้นแบบคดีไม่มีข้อพิพาทตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๑๘๘ แต่คําร้องขอของผู้ร้องมีเจตนาเพื่อใช้สิทธิทางศาลเพื่อยังให้ได้รับการ รับรองคุ้มครองในสิทธิของตนตามที่บัญญัติในมาตรา ๕๕ คําร้องขอของผู้ร้องจึงเป็นคําคู่ความ ตามความหมายมาตรา ๑ (๕) อันเป็นการโต้แย้งกับสิทธิหรือส่วนได้เสียของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ คําร้องขอของผู้ร้องดังกล่าว ยังเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิแห่งสภาพบุคคล สิทธิในครอบครัว และสิทธิในการรับมรดกของผู้ตาย เมื่อพิจารณาประกอบกับคําร้องคัดค้าน ของผู้คัดค้านที่กล่าวว่า การเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องกระทบกระเทือนต่อส่วน ได้เสียหรือสิทธิในการรับมรดกผู้ตาย ในส่วนของผู้คัดค้านและทายาทอื่นด้วย ดังนั้น ผู้คัดค้าน จึงมีสิทธิที่จะโต้แย้งคัดค้านข้อเท็จจริงตามคําร้องขอของผู้ร้องได้

ผู้ร้องทราบก่อนยื่นคําร้องขอแล้วว่า ผู้ตายมีผู้จัดการมรดกตามกฎหมายและทราบ ที่อยู่ของทายาทที่เป็นผู้จัดการมรดกด้วย จึงอยู่ในวิสัยและเงื่อนไขที่ผู้ร้องสามารถส่งสําเนา คําร้องขอ และแจ้งวันนัดไต่สวนด้วยการส่งหมายนัดและสําเนาคําร้องขอโดยวิธีธรรมดาให้แก่ ผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา ๗๒ ได้ ไม่มีเหตุตามกฎหมายที่จะส่งคําคู่ความโดยวิธีอื่นตาม มาตรา ๗๙ การที่ศาลชั้นต้นมีคําสั่งให้ส่งสําเนาคําร้องขอและแจ้งวันนัดไต่สวนโดยวิธีการ ประกาศหนังสือพิมพ์ย่อมทําให้ผู้คัดค้านและทายาทของ ก. ไม่ทราบเรื่องดังกล่าว ไม่มีโอกาส โต้แย้งคัดค้านคําร้องขอของผู้ร้องก่อนตามมาตรา ๒๑ (๒) ถือว่าเป็นกรณีที่มิได้ปฏิบัติตาม บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในข้อที่มุ่งหมายจะยังให้เป็นไป ด้วยความยุติธรรมในการส่งคําคู่ความ กระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นในส่วนนี้จึงไม่ชอบด้วย กฎหมาย ถือเป็นกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบตามมาตรา ๒๗ ประกอบ พ.ร.บ.ศาลเยาวชน และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา 5

สรุป ถือเป็นกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบตามมาตรา ๒๗

มีปัญหาคดีความปรีกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

Facebook Comments