ว่าด้วยเรื่องครอบครัวแน่นอนว่า เมื่อขึ้นชื่อว่าครอบครัวก็จะ ไม่ใช่เรื่องของคนสองคนอีกต่อไป นอกจากสามีภรรยาแล้วนั้น จะมีบุคคลมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตครอบครัวซึ่งแน่นอนว่า บุพการีคือบุคคลสำคัญยิ่ง ในการใช้ชีวิตคู่นอกจาก จะต้องให้เกียรติคู่ชีวิตของตนแล้วก็ต้องให้เกียรติ บิดามารดาของเขาด้วยเช่นกัน ไม่เช่นนั้นก็เป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยา อันเป็นเหตุให้ฟ้องหย่าได้
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516 เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้ หนึ่งในเหตุหย่านั้นคือมาตรา1516 (3) สามีหรือภริยาท าร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาทหรือเหยียดหยาม อีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้

อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2396/2517
จำเลยด่าโจทก์และมารดาโจทก์ว่ามารดาโจทก์เป็น คนดอกทอง และโจทก์เป็นลูกคนดอกทอง มารดาโจทก์จะชักชวนให้โจทก์ไปเป็นคนดอกทอง ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2493ได้นิยามคำว่า ‘ดอกทอง’ ไว้ว่า หมายถึงหญิงใจง่ายในทางประเวณี คำด่าดังกล่าวของจำเลยจึงเป็นการด่ามารดาโจทก์เป็นหญิงใจง่าย ในทางประเวณีและมารดาโจทก์จะชักชวนให้โจทก์ไปเป็นหญิงใจง่าย ในทางประเวณี อันเป็นการหมิ่นประมาทมารดาโจทก์อย่างร้ายแรง

อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5638/2537
พฤติการณ์ของจำเลยที่กล่าวหาว่าโจทก์มีชู้ โดยที่คาดคะเนหรือสันนิษฐานเอาเอง แล้วด่าว่าโจทก์ถึงเหตุนี้ต่อหน้าเพื่อนร่วมงานและต่อหน้าพนักงานสอบสอน จึงเป็นการหมิ่นประมาทเหยียดหยามโจทก์อย่างร้ายแรง ทั้งการที่จำเลยได้ส่งเอกสารต่าง ๆ ด่าว่าโจทก์ไปให้โจทก์และบุคคลอื่นทางไปรษณีย์ กับส่งทรัพย์สินของโจทก์ที่จำเลยทำลายแล้วไปให้โจทก์ เป็นการประพฤติชั่วเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง อันเป็นเหตุหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516(2)(3)

หมายเหตุเพิ่มเติม
ศาลฎีกาเห็นว่า การกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการเป็นสามีภริยานั้น เมื่อพ้นกำหนด 2 ปีแล้วสิทธิการฟ้องร้องย่อมระงับไป โจทก์จำเลยทะเลาะกันด่ากันโจทก์จะกล่าวอ้างว่าจำเลยหมิ่นประมาทโจทก์เพื่อยกเป็นเหตุฟ้องหย่าหาได้ไม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1509 อ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 329/2511และมาตรา 1524 ถ้าเหตุแห่งการหย่าตามมาตรา 1516 (3)(4) หรือ (6) เกิดขึ้นเพราะฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบก่อให้เกิดขึ้นโดยมุ่งประสงค์ให้อีกฝ่ายหนึ่งไม่อาจทนได้ จึงต้องฟ้องหย่า อีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากฝ่ายที่ต้องรับผิด

คดีครอบครัว
ติดต่อทนายความ0968247444
ทนายอธิป

Facebook Comments